Λογιστικά – Φοροτεχνικά

Οι υπηρεσίες μας στον λογιστικό και φοροτεχνικό τομέα ξεπερνούν το βασικό φορολογικό σχεδιασμό και την εκπλήρωση των τυπικών υποχρεώσεων των επιχειρήσεων και των ατόμων. Η ομάδα των στελεχών μας διαρκώς μελετά και αναπτύσσει ολοκληρωμένες στρατηγικές για ένα φορολογικό σχεδιασμό με ουσιαστική απόδοση, στα πλαίσια της εκάστοτε επιχειρηματικής βάσης, και προτείνει συγκεκριμένο πλάνο – σε πλήρη συμμόρφωση με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο – για τη φορολογία επιχειρήσεων, κερδών, εισοδήματος, περιουσίας αλλά και διεθνών δραστηριοτήτων.

Το φορολογικό πλάνο κάθε πελάτη μας έρχεται ως αποτέλεσμα της βαθιάς γνώσης της επιχείρησης, του περιβάλλοντος αλλά και των συγκεκριμένων επιχειρηματικών στόχων και αναγκών. Περιλαμβάνει συγκεκριμένες κατευθύνσεις και οδηγίες και συνοδεύεται από ποιοτικές υπηρεσίες που εξασφαλίζουν την εφαρμογή και την αποτελεσματικότητά του.


Υπηρεσίες που παρέχουμε & καλύπτουμε

Επιχειρήσεις – Ελ. επαγγελματίες

Τήρηση Λογιστικών Βιβλίων  Β΄- Γ΄κατηγορίας

Έκδοση Μισθοδοσίας – Α.Π.Δ. Ι.Κ.Α.
Φορολογικές Δηλώσεις Εισοδήματος
Δηλώσεις Φ.Π.Α. – Φ.Μ.Υ.
Σύσταση Νομικών Προσώπων ( Ο.Ε., Ε.Ε. , Ε.Π.Ε., Α.Ε.)
Έναρξη εργασίων Νομικών Προσώπων ( Ο.Ε., Ε.Ε. , Ε.Π.Ε.,).
Έναρξη εργασίων Φυσικών Προσώπων.
Μεταβολές Μητρώου
Απογραφές Ι.Κ.Α.
Σύνταξη Ισολογισμών.

Ιδιώτες – Φυσικά πρόσωπα

Φορολογικές Δηλώσεις Εισοδήματος Ε1-Ε2
Φορολογικές Δηλώσεις Ακινήτων Ε9
Δήλωση Ακινήτων Κτηματολογίου
Απόδοση Α.Φ.Μ.
Μεταβολή ατομικών στοιχείων
Φορολογικός Προγραμματισμός Ιδιωτών
Τήρηση Ηλεκτρονικού Αρχείου Φορολογικών Υποθέσεων Ιδιωτών

Στόχος μας είναι η παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών στον τομέα δραστηριότητας του πελάτη και η ολοκληρωμένη προσέγγιση ενός σχεδιασμού με γνώμονα την μειωμένη φορολογική υποχρέωση και την αυξημένη επιχειρηματική αξία