Υπολογισμός Βαθμολογίας στο Digi-Retail

[tabgroup]

[tab title=”Εταιρική_Υπόσταση”]

Έτος Έναρξης:
Ο κύριος ΚΑΔ της επιχείρησής σας
είναι ΚΑΔ λιανικού εμπορίου*:
Ναι
Όχι
Κύκλος Εργασιών: Επιχειρήσεις με βιβλία Β’ Κατηγορίας

Επιχειρήσεις με βιβλία Γ’ Κατηγορίας

Συνολικός Αριθμός υποκαταστημάτων: 0 – 3

4 – 10


> 10

*ΚΑΔ κύριας δραστηριότητας επιχείρησης σύμφωνα με το πλέον πρόσφατο υποβληθέν έντυπο Ε3 ή με βάση σχετική δήλωση μεταβολής στην αρμόδια ΔΟΥ (πεδίο 705 του Ε3)

[/tab]

[tab title=”Χρηματοοικονομική_Επίδοση”]

Κύκλος εργασιών τελευταίας τριετίας:
Τελευταία κλεισμένη χρήση (2009):

Kλεισμένη χρήση (2008):

Kλεισμένη χρήση (2007):
Ποσοστό καθαρού περιθωρίου κέρδους τριετίας:
Κέρδη προ φόρων τελευταίας κλεισμένης χρήση (2009):

Κέρδη προ φόρων κλεισμένης χρήσης διετίας (2008):

Κέρδη προ φόρων κλεισμένης χρήσης τριετίας (2007):
Αριθμός εργαζομένων τριετίας:
Απασχολούμενοι τελευταίας κλεισμένης χρήσης (2009):

Απασχολούμενοι κλεισμένης χρήσης διετίας (2008):

Απασχολούμενοι κλεισμένης χρήσης τριετίας (2007):
[/tab]

[tab title=”Επιχειρηματική_Δραστηριότητα”]

Διαθέτετε σύστημα διασφάλισης ποιότητας: Ναί

Όχι

Το κατάστημα είναι εγκατεστημένο σε εμπορικό κέντρο ή πολυκατάστημα; Ναί

Όχι

Πραγματοποιείτε on-line πωλήσεις; Ναί

Όχι

Πραγματοποιείτε on-line αγορές; Ναί

Όχι

[/tab]

[tabgroup]