Επιχορηγούμενες ενέργειες

Κάθε επιχείρηση που θα συμμετάσχει στη Δράση «digi-retail» μπορεί να υποβάλει επενδυτική πρόταση στο πλαίσιο των ακόλουθων επιλέξιμων ενεργειών:
Ε(1): Αναδιοργάνωση και εξοικονόμηση πόρων, με αξιοποίηση τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών (υποχρεωτική ενέργεια)
Ε(2): Εξωστρέφεια – προώθηση – διεύρυνση κύκλου εργασιών με χρήση προηγμένων τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών (υποχρεωτική ενέργεια).

Κάθε δικαιούχος πρέπει υποχρεωτικά να υλοποιήσει και τις δύο Ενέργειες με την καταλληλότερη επιθυμητή σύνθεση, φροντίζοντας ωστόσο καμία από τις δύο να μην υπερβαίνει το 70% του συνολικού προϋπολογισμού της επένδυσης.

ΠΙΝΑΚΑΣ 1: ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΕΝΕΡΓΕΙΑ

ΜΕΓΙΣΤΟ ΠΟΣΟΣΤΟ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟΝ Π/Υ

Ε(1): Αναδιοργάνωση και εξοικονόμηση πόρων, με αξιοποίηση τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών

70%

Ε(2): Εξωστρέφεια, προώθηση, διεύρυνση κύκλου εργασιών με χρήση προηγμένων τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών

70%

Η ανάλυση των επιλέξιμων ενεργειών σε υποενέργειες παρουσιάζεται στον παρακάτω Πίνακα 2. Οι παρακάτω επιλέξιμες ενέργειες και υποενέργειες μπορούν να επιλεγούν αυτόνομα ή συνδυαστικά για τη διαμόρφωση του επενδυτικού σχεδίου.

ΠΙΝΑΚΑΣ 2: ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΚΑΙ ΥΠΟΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

Επιλέξιμες Ενέργειες και Υποενέργειες
Ε(1): Αναδιοργάνωση και εξοικονόμηση πόρων, με αξιοποίηση τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών
1. Αυτοματοποίηση της λιανικής πώλησης – Ολοκληρωμένη διαχείριση λιανικής (κωδικοποίηση προϊόντων, διαχείριση κατηγοριών προϊόντων, αποθεμάτων, πελατών, προμηθευτών, πωλήσεων, διαχείριση πωλητών, προσωπικού και καναλιών/ σημείων πώλησης κλπ).
2. Έκδοση αποδείξεων λιανικής με ηλεκτρονικό τρόπο που διασυνδέεται με την αποθήκη. Η έκδοση αποδείξεων γίνεται υποχρεωτικά με χρήση φορολογικών μηχανισμών (ΕΑΦΔΣΣ) ή φορολογικών εκτυπωτών (ΑΔΗΜΕ).
3. Ηλεκτρονική τιμολόγηση (e-invoicing) ή/ και ηλεκτρονική έκδοση αποδείξεων λιανικής με ταυτόχρονη ηλεκτρονική αρχειοθέτηση σύμφωνα με την οδηγία 2001/115/ΕΚ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τον Ελληνικό ΚΒΣ.
4. Αυτοματοποιημένη ανταλλαγή πληροφοριών προϊόντων για χρήση σε ενοποιημένες ηλεκτρονικές αγορές (onlineaggregators, online auctions), οι οποίες συνδυάζουν, παρουσιάζουν και επεξεργάζονται δεδομένα από πολλούς ανεξάρτητους προμηθευτές.
5. Αυτοματοποίηση και ηλεκτρονική παρακολούθηση αποθήκης.
6. Τεχνολογίες RFIDγια την ηλεκτρονική παρακολούθηση και διαχείριση προϊόντων στην αποθήκη και το κατάστημα.
7. Οnline B2B διασύνδεση με προμηθευτές με δυνατότητες αναζήτησης αποθεμάτων, πληροφόρησης για τιμές, χρόνους παράδοσης κλπ. με σκοπό την άμεση πληροφόρηση των τελικών πελατών.
8. Αυτοματοποιημένη online ανταλλαγή πληροφοριών για τη διακίνηση και διαθεσιμότητα προϊόντων μεταξύ υποκαταστημάτων, είτε για τη διασύνδεση σημείου λιανικής με το κεντρικό κατάστημα.
9. Ηλεκτρονική ανταλλαγή δεδομένων μεταξύ υποκαταστημάτων, για προωθητικές ενέργειες (προϊοντική πληροφόρηση σχετικά με τιμοκαταλόγους, εκπτώσεις, κλπ.).
10. Ηλεκτρονική σήμανση προϊόντων και ραφιών (electronicshelftags) με δυνατότητα δυναμικού καθορισμού τιμών.
11. Διάθεση προϊόντων μέσω ηλεκτρονικού καταστήματος (e-shop) ή/ και μέσω ηλεκτρονικού marketplace τρίτων, υποχρεωτικώς με ασφαλείς ηλεκτρονικές πληρωμές (e-payments), βελτιστοποίηση εμφάνισης σε μηχανές αναζήτησης (Search Engine Optimisation), υποχρεωτική υλοποίηση τουλάχιστον σε 2 γλώσσες και ηλεκτρονικά κουπόνια.
12. Συστήματα διαχείρισης πληρωμών με πιστωτικές κάρτες.
13. Ψηφιακή καταμέτρηση του πλήθους των πελατών.
Ε(2): Εξωστρέφεια – προώθηση – διεύρυνση κύκλου εργασιών με χρήση προηγμένων τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών
1. Έξυπνες κάρτες ή συστήματα επιβράβευσης πελατών για προσωποποιημένη προώθηση (loyalty schemes και smart loyalty cards).
2. Διαδραστική προώθηση που αξιοποιεί νέα τεχνολογικά εργαλεία και πλατφόρμες. Ενδεικτικά:
διαδραστικές βιτρίνες
οθόνες αφής για προώθηση προϊόντων
μέθοδοι προώθησης που αξιοποιούν κινητά τηλέφωνα
ηλεκτρονικοί κατάλογοι
εξατομικευμένη προώθηση προϊόντων
3. Ηλεκτρονικά κουπόνια ή κουπόνια μέσω συσκευών κινητής επικοινωνίας (e-coupons, m-coupons)
4. Αξιοποίηση επιχειρηματικής ευφυΐας για:
προωθητικές ενέργειες
ανάλυση της καταναλωτικής συμπεριφοράς
5. Προώθηση συνδυασμένη με γεωγραφική πληροφόρηση (geo-location services)
6. Ψηφιακή Σήμανση για την προβολή προϊόντων (Digital signage).
7. Προώθηση στο Διαδίκτυο. Ενδεικτικά:
Διαδικτυακές καμπάνιες ενημέρωσης και προβολής
βελτιστοποίηση παρουσίας σε μηχανές αναζήτησης – SEO
εξατομικευμένη προώθηση προς τους καταναλωτές
αξιοποίηση μέσων κοινωνικής δικτύωσης για τη διεύρυνση του πελατολογίου
8. Εμπλουτισμός ηλεκτρονικού καταστήματος με συμμετοχή του καταναλωτή. Ενδεικτικά:
καταγραφή και διαμοιρασμός σχολίων και προτιμήσεων πελατών (reviews)
δημιουργία καταλόγων επιθυμητών προϊόντων από τους πελάτες (wishlists)
μοναδική εγγραφή (singlesign-on) από υφιστάμενα προφίλ σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης