Τι δαπάνες επιχορηγούνται;

ΚΔ (1) «Δαπάνες Προμήθειας Εξοπλισμού»

Περιλαμβάνονται δαπάνες για την προμήθεια εξοπλισμού κάθε μορφής ΤΠΕ που κρίνεται από τον δικαιούχο αναγκαίος για την εύρυθμη λειτουργία της προτεινόμενης λύσης. Για κάθε προμηθευόμενο εξοπλισμό, ο δικαιούχος θα πρέπει να τεκμηριώσει αναλυτικά την αναγκαιότητα και τον ρόλο που εξυπηρετεί στο πλαίσιο της λύσης που προτείνεται. Οι υποκατηγορίες επιλέξιμων δαπανών στην κατηγορία δαπάνης 1 περιλαμβάνουν τα παρακάτω:

1. Ένας (1) εξυπηρετητής (server) για τη φιλοξενία εφαρμογών-λογισμικού για τους σκοπούς της επένδυσης, με τα συνοδευτικά στοιχεία του (πληκτρολόγια, οθόνη κλπ) και το απαιτούμενο λειτουργικό σύστημα ή εξυπηρετητής με το συνοδευτικό εξοπλισμό δικτύωσης με τη μορφή του Infrastructure as a Service (IAAS)

2. Εξοπλισμός Ενσύρματου ή/ και Ασύρματου Δικτύου & καλωδίωση [Δρομολογητές (Routers), Μεταγωγείς (Switches), Firewalls, Bluetooth και Wi-Fi υποδομή (access points, antennas κτλ.)]

3. Ταμειακά συστήματα με δυνατότητα ανταλλαγής δεδομένων και υποχρεωτικά διασυνδεόμενες με συστήματα ψηφιακής λιανικής

4. Φορολογικοί εκτυπωτές και φορολογικοί μηχανισμοί σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον ΚΒΣ

5. Εξοπλισμός συστημάτων για σημεία πώλησης (Point Of Sales συστήματα)

6. Εξοπλισμός διαχείρισης πιστωτικών καρτών (δεν αφορά σε συσκευές ανάγνωσης πιστωτικών καρτών που διατίθενται από τράπεζες)

7. Εξοπλισμός για την υιοθέτηση και χρήση γραμμωτού κώδικα (barcode) στα προϊόντα π.χ. αναγνώστες barcode, φορητά τερματικά, συσκευές εκτύπωσης barcode, υποδομή μετάδοσης πληροφορίας barcode κλπ.

8. Εξοπλισμός ψηφιακής σήμανσης για την προβολή προϊόντων (ψηφιακές ταμπέλες, οθόνες, συστήματα συνδυασμένης αναπαραγωγής εικόνας και ήχου κλπ. εξοπλισμός)

9. Εξοπλισμός για τη λειτουργία και διαχείριση συστημάτων έξυπνων ετικετών (smart tags) και/ ή RFID (εξαιρουμένων των RFID tags, που θεωρούνται λειτουργικό κόστος)

10. Εξοπλισμός διαχείρισης και υποστήριξης της ηλεκτρονικής σήμανσης ραφιών

11. Εξοπλισμός για την υποστήριξη συστημάτων επιβράβευσης πελατών ή για την εκτύπωση και ανάγνωση καρτών επιβράβευσης, διαχείρισης πωλητών και λοιπών μη-πιστωτικών καρτών

12. Οθόνες αφής

13. Εξοπλισμός διαδραστικών βιτρινών

14. Εξοπλισμός καταμέτρησης-καταγραφής πελατών

Οι δαπάνες προμήθειας εξοπλισμού, περιλαμβάνουν:

Α. Κόστος αγοράς καινούργιου και αμεταχείριστου εξοπλισμού Τ.Π.Ε.

Β. Κόστος χρήσης Ιnfrastructure as a service στην περίπτωση που αυτό επιλεγεί στις δαπάνες της υποκατηγορίας «1» παραπάνω. Το κόστος αυτό είναι επιλέξιμο για χρονικό διάστημα που δεν ξεπερνά του 24 μήνες και θα πρέπει να είναι προπληρωμένο.

Γ. Κόστος λογισμικού απαραίτητου για τη λειτουργία του εξοπλισμού που προμηθεύεται ο δικαιούχος. Το εν λόγω επιλέξιμο κόστος δεν αφορά στις δαπάνες της υποκατηγορίας «1» παραπάνω.

Δ. Κόστος μεταφοράς, εγκατάστασης και θέσης σε λειτουργία του παραπάνω εξοπλισμού. Το εν λόγω επιλέξιμο κόστος δεν αφορά στις δαπάνες της υποκατηγορίας «1» παραπάνω.

Ε. Κόστος τεχνικής υποστήριξης – συντήρησης του παραπάνω εξοπλισμού. Το κόστος αυτό είναι επιλέξιμο από τη στιγμή θέσης σε λειτουργία του εξοπλισμού και μέχρι τη χρονική λήξη του Επενδυτικού Σχεδίου ενίσχυσης.

Οι περιορισμοί που ισχύουν για τις δαπάνες εξοπλισμού είναι:

Το ύψος των δαπανών του εξοπλισμού δεν θα πρέπει να ξεπερνά το 60% του συνολικού προϋπολογισμού της επένδυσης.

Το ύψος των δαπανών του εξοπλισμού που αντιστοιχεί στην πιο πάνω υποκατηγορία 1 δεν θα πρέπει να ξεπερνά το 15% του συνολικού προϋπολογισμού της επένδυσης και με μέγιστη δαπάνη τις €15.000.

Το ύψος των δαπανών του εξοπλισμού που αντιστοιχεί στην πιο πάνω υποκατηγορία 2 δεν θα πρέπει να ξεπερνά τις €4.000.

Ο επιλέξιμος εξοπλισμός θα πρέπει να καινούργιος, αμεταχείριστος καθώς και σύγχρονης τεχνολογίας, να μην υπάρχει καμία παρακράτηση της κυριότητας αυτού και να είναι αναγκαίος και να εξυπηρετεί άμεσα το γενικό σκοπό της Δράσης. Ο εξοπλισμός αυτός θα πρέπει να εγκατασταθεί στον τόπο υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου του Δικαιούχου και να διατηρηθεί εν λειτουργία στον τόπο αυτό για μία πενταετία μετά την ολοκλήρωση του έργου.

Επιπλέον, ο εξοπλισμός αυτός θα πρέπει να αφορά άμεσα στην υλοποίηση της εν λόγω επένδυσης και να μην εξυπηρετεί γενικότερες λειτουργικές ανάγκες.

O αποκτούμενος εξοπλισμός καταγράφεται στο βιβλίο παγίων της επιχείρησης ή άλλου αντίστοιχου βιβλίου κατά τα προβλεπόμενα στον ΚΒΣ για την κατηγορία της επιχείρησης.

Σε περίπτωση που η επιχείρηση έχει προμηθευτεί τον αναγκαίο εξοπλισμό μέσω μοντέλου «Ιnfrastructure as a Service», θα πρέπει να είναι πλήρως διαθέσιμος κατά την πραγματοποίηση του ελέγχου υλοποίησης της επένδυσης.

Σε κάθε περίπτωση, κάθε διακριτό στοιχείο προμηθευόμενου εξοπλισμού θα πρέπει να καταχωρίζεται στο έντυπο υποβολής αναλυτικά και σε επίπεδο είδους (που κατά τον έλεγχο θα αντιστοιχεί σε σειριακό αριθμό παραγωγής) και όχι γενικά ή σε ομαδοποίηση με άλλο ομοειδή εξοπλισμό.

ΚΔ (2): «Δαπάνες Προμήθειας Λογισμικού και Υπηρεσιών Λογισμικού με τη μορφή «Software as a Service».

Περιλαμβάνονται δαπάνες, στο πλαίσιο των ακόλουθων υποκατηγοριών δαπανών, για την προμήθεια λογισμικού που κρίνονται αναγκαίες για την εύρυθμη λειτουργία της προτεινόμενης επένδυσης. Το εν λόγω λογισμικό, είτε αφορά κόστος αγοράς έτοιμου λογισμικού, είτε ανάπτυξης– παραμετροποίησης– προσαρμογής εφαρμογής λογισμικού, είτε παροχής με τη μορφή υπηρεσίας λογισμικού «Software as a Service», θα πρέπει να αναφέρεται αποκλειστικά στους σκοπούς της δράσης.

Λογισμικό που αναφέρεται σε λοιπές ανάγκες λογισμικού του δικαιούχου (ενδεικτικά αναφέρονται αντι-ικά, εφαρμογές γραφείου, σουίτας γραφείου, εφαρμογές γραφιστικής κλπ), ΔΕΝ είναι επιλέξιμες στη Δράση καθώς δεν σχετίζονται αποκλειστικά με την επένδυση στον τομέα της λιανικής.

Οι υποκατηγορίες επιλέξιμων δαπανών στην κατηγορία δαπάνης 2 περιλαμβάνουν τα παρακάτω:

1. Λογισμικό Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Λιανικής

2. Λογισμικό Διαχείρισης Εφοδιαστικής Αλυσίδας (Supply Chain Management Systems)

3. Λογισμικό και προμήθεια Υπηρεσιών Λογισμικού (SaaS) Διαχείρισης Σχέσεων με τους Πελάτες (Customer Relationship Management Systems)

4. Λογισμικό και εφαρμογές διαχείρισης αποθήκης (Warehouse Management Systems)

5. Υπηρεσίες ανάπτυξης και διαχείρισης ηλεκτρονικού καταστήματος e-shop ή/ και για τη διασύνδεσή του με διεθνή marketplaces ή εναλλακτικά ανάπτυξη φιλοξενούμενου ηλεκτρονικού καταστήματος (hosted e-shop)

6. Εφαρμογές υποστήριξης της ηλεκτρονικής παραγγελιοληψίας (Β2Β)

7. Λογισμικό για την ηλεκτρονική τιμολόγηση

8. Εφαρμογές για την υποστήριξη της ηλεκτρονική παρακολούθησης της ροής προϊόντων (πλην RFID)

9. Εφαρμογές αξιοποίησης τεχνολογιών RFID για τη διαχείριση, παρακολούθηση και προβολή προϊόντων

10. Λογισμικό διαχείρισης των προωθητικών ενεργειών τουλάχιστον εντός του καταστήματος (λογισμικό διαχείρισης ψηφιακής σήμανσης, μετάδοσης ηλεκτρονικών μηνυμάτων με ασύρματα μέσα κλπ)

11. Λογισμικό για τη διαχείριση ηλεκτρονικών ετικετών ραφιών

12. Εφαρμογές διαχείρισης ηλεκτρονικών κουπονιών

13. Εφαρμογές μέτρησης της απόδοσης των ενεργειών προώθησης/προβολής (ανάλυση campaign responses, intelligent video, people counting, loyalty schemes κλπ.) και/ ή μέτρησης της απόδοσης των πωλήσεων

14. Εφαρμογές διαχείρισης πιστώσεων (credit control management) ή/ και ηλεκτρονικών πληρωμών.

Οι δαπάνες προμήθειας λογισμικού-εφαρμογών μπορεί να περιλαμβάνουν:

Α. Κόστη αδειών χρήσης λογισμικού για μέχρι δύο (2) έτη από το χρόνο της προμήθειας. Στην αντίστοιχη προσφορά θα πρέπει να είναι σαφής ο τρόπος παροχής της άδειας χρήσης, π.χ. per year

Β. Βασικά κόστη αρχικής προμήθειας λογισμικού (π.χ. περίπτωση όπου υπάρχει αρχικό κόστος –basic fee– προμήθειας) το οποίο μπορεί να συμπληρώνεται από κόστη αδειών χρήσης.

Γ. Κόστη χρήσης λογισμικού με το μοντέλο software as a service για μέχρι δύο (2) έτη από το χρόνο της προμήθειας.

Δ. Κόστος εγκατάστασης και παραμετροποίησης του Λογισμικού που θα προμηθευτεί η Επιχείρηση στο πλαίσιο της παρούσας Δράσης.

Ε. Κόστος συντήρησης του Λογισμικού που θα προμηθευτεί η Επιχείρηση στο πλαίσιο της παρούσας Δράσης. Το κόστος αυτό είναι επιλέξιμο από τη στιγμή θέσης σε λειτουργία του εξοπλισμού και μέχρι τη χρονική λήξη του Επενδυτικού Σχεδίου ενίσχυσης.

ΣΤ. Κόστος μετάπτωσης δεδομένων από προηγούμενη εγκατάσταση στη νέα που δημιουργείται στο πλαίσιο του Επενδυτικού Σχεδίου.

Ζ. Κόστη αδειών χρήσης απαιτούμενου υποστηρικτικού λογισμικού για τις δαπάνες λογισμικού του επενδυτικού σχεδίου.

Οι περιορισμοί που ισχύουν για τις δαπάνες λογισμικού και υπηρεσιών λογισμικού με τη μορφή “software as a service” είναι:

Το ύψος των δαπανών που αφορούν στο λογισμικό δεν δύναται να ξεπερνά το 60% του συνολικού προϋπολογισμού του επενδυτικού σχεδίου.

Το συνολικό ύψος των δαπανών που αντιστοιχεί στην πιο πάνω υποκατηγορία 5 δεν δύναται να υπερβαίνει το 20% του συνολικού προϋπολογισμού του επενδυτικού σχεδίου (ο περιορισμός αφορά μόνο στην υποκατηγορία 5 και όχι σε παρελκόμενες υποκατηγορίες όπως αναλύονται πιο κάτω).

Στην περίπτωση που δικαιούχος αναπτύξει ηλεκτρονικό κατάστημα επιλέγοντας δαπάνες της υποκατηγορίας 5, τότε υποχρεωτικώς οφείλει να το εμπλουτίσει, συμπεριλαμβάνοντας επιπλέον στο επενδυτικό του σχέδιο και τις παρακάτω δυνατότητες και δαπάνες:
Δυνατότητα ηλεκτρονικών πληρωμών με ασφαλή τρόπο (υποκατηγορία 14 πιο πάνω)
Λειτουργία σε τουλάχιστον δύο γλώσσες, για το σύνολο των πληροφοριών και προϊόντων που περιλαμβάνονται σε αυτό (υποκατηγορία 11 της επόμενης Κατηγορίας Δαπανών 3)
Υπηρεσίες βελτιστοποίησης παρουσίας σε ηλεκτρονικές σελίδες αναζήτησης (Search Engine Optimisation – υποκατηγορία 7 της επόμενης Κατηγορίας Δαπανών 3)
Υπηρεσίες προώθησης μέσω ηλεκτρονικών κουπονιών (υποκατηγορία 5 της επόμενης Κατηγορίας Δαπανών 3)
Επιθυμητά για την υλοποίηση της υποκατηγορίας 5 κρίνονται δυνατότητες όπως:
καταγραφή και διαμοιρασμός σχολίων και προτιμήσεων πελατών (reviews)
δημιουργία καταλόγων επιθυμητών προϊόντων από τους πελάτες (wishlists)
μοναδική εγγραφή (single sign-on) από υφιστάμενα προφίλ σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης
πρόσβαση από πολλαπλά μέσα,

που αναλύονται στην επόμενη Κατηγορία Δαπανών 3.

Το κόστος υπηρεσιών «Software as a Service» είναι επιλέξιμο έως και 24 μήνες από την ημερομηνία τιμολόγησης, εφόσον προπληρωθεί όλο το ποσό.

Το αποκτούμενο λογισμικό καταγράφεται στο βιβλίο παγίων της επιχείρησης ή άλλου αντίστοιχου βιβλίου κατά τα προβλεπόμενα εκ της ισχύουσας νομοθεσίας για την κατηγορία της επιχείρησης.

ΚΔ (3): «Δαπάνες Υπηρεσιών Υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου και/ ή συνδρομητικών υπηρεσιών τεχνολογικού περιεχομένου και ψηφιακών υπηρεσιών ενημέρωσης-προβολής»

Περιλαμβάνονται δαπάνες, στο πλαίσιο των ακόλουθων υποκατηγοριών δαπανών, για την προμήθεια υπηρεσιών που κρίνονται από τον δικαιούχο αναγκαίες για την εύρυθμη λειτουργία του προτεινόμενου έργου. Οι υπηρεσίες θα αφορούν δραστηριότητες και υπηρεσίες που παρέχονται από εξωτερικούς, ανεξάρτητους προς την επιχείρηση συμβούλους και εταιρίες παροχής εξειδικευμένων υπηρεσιών, και μόνο στην περίπτωση που οι υπηρεσίες αυτές δεν συνιστούν διαρκή ή περιοδική δραστηριότητα.

Οι υπηρεσίες αυτές δεν θα πρέπει να συνιστούν διαρκή ή περιοδική δραστηριότητα, ούτε να συνδέονται με τις συνήθεις λειτουργικές δαπάνες της επιχείρησης π.χ. συνδρομές για διαφήμιση, ή τακτικές καμπάνιες ή δαπάνες ενημέρωσης του δικαιούχου ή των πελατών του.

Επιλέξιμες δαπάνες αποτελούν τα παρακάτω:

Συνδρομές στο Διαδίκτυο και σε Υπηρεσίες

1. Φιλοξενία (hosting, collocation κτλ.)

2. Συνδρομές στο Διαδίκτυο

Συμβουλευτικές υπηρεσίες

3. Σχέδιο Ανάπτυξης Αγοράς και Προώθησης (Μarketing και promotion plan) του δικαιούχου, που εστιάζει στην αξιοποίηση των Ενεργειών Ε(1) και Ε(2) και του αποκτούμενου εξοπλισμού, λογισμικού και υπηρεσιών της επένδυσης, και το οποίο θα αφορά σε χρονικό ορίζοντα τουλάχιστον 2 ετών από την έναρξη της Επένδυσης. Εκπόνηση μελετών και ερευνών, εξειδικευμένων και άμεσα σχετικών με την υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου. Οι μελέτες θα εξειδικεύουν τον τρόπο υλοποίησης των Ενεργειών Ε(1) και Ε(2) με τεχνικά μέσα, εξοπλισμό, λογισμικό και υπηρεσίες, με σκοπό την αποτελεσματικότερη και ταχύτερη υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου.

4. Σύνταξη και διαχείριση φακέλου επενδυτικού σχεδίου (project management)

Εξωστρέφεια – προώθηση – διεύρυνση κύκλου εργασιών

Υπηρεσίες διαδραστικής επικοινωνίας και προώθησης που αξιοποιούν νέα τεχνολογικά εργαλεία και πλατφόρμες. Σε αυτές εντάσσονται:

5. Μέθοδοι marketing που αξιοποιούν συσκευές κινητής επικοινωνίας (mobile marketing, bluetooth marketing, e-coupons και m-coupons, location-based marketing, π.χ. συνδρομή για εμφάνιση σε προγράμματα χαρτών διαθέσιμα σε κινητά τηλέφωνα που ενημερώνονται ανάλογα με την περιοχή)

6. Διαδικτυακές καμπάνιες ενημέρωσης και προβολής (web campaigns, banners, κ.α.)

7. Βελτιστοποίηση παρουσίας σε μηχανές αναζήτησης (SEO)

8. Διαδικτυακές καμπάνιες και προβολή με αξιοποίηση μηχανισμών κοινωνικής δικτύωσης (web/ social networking κα)

9. Στοχευμένη προώθηση των νέων δυνατοτήτων ψηφιακής λιανικής μέσω μηχανών αναζήτησης ή συναφών (adwords, adsense, contextual digital marketing κ.α.) (adwords)

10. Υπηρεσίες ανάπτυξης ψηφιακού υλικού διαφήμισης

11. Υπηρεσίες μετάφρασης του περιεχομένου του ηλεκτρονικού καταστήματος της επιχείρησης

12. Υπηρεσίες ανάπτυξης λειτουργικότητας εμπλουτισμού του ηλεκτρονικού καταστήματος (καταγραφή και διαμοιρασμός σχολίων και προτιμήσεων πελατών (reviews), δημιουργία καταλόγων επιθυμητών προϊόντων από τους πελάτες (wishlists), μοναδική εγγραφή (single sign-on) από υφιστάμενα προφίλ σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης, δυνατότητα πρόσβασης και εμφάνισης από πολλαπλά κανάλια)

Τα επιλέξιμα κόστη περιλαμβάνουν:

Συνδρομή στο Διαδίκτυο και σε Υπηρεσίες

Α. Κόστη αρχικής σύνδεσης και θέσης σε λειτουργία

Β. Συνδρομές χρήσης τουλάχιστον ενός έτους, οι οποίες θα εξοφληθούν εφάπαξ.

Συμβουλευτικές υπηρεσίες

Γ. Κόστος μελετών, ερευνών και συμβουλευτικών υπηρεσιών, αποκλειστικά για την υλοποίηση της υποκατηγορίας 3 και 4 της Κατηγορίας Δαπάνης 3.

Υπηρεσίες για Εξωστρέφεια – προώθηση – διεύρυνση κύκλου εργασιών

Δ. Κόστος υπηρεσιών για τη διενέργεια διαδικτυακής – ηλεκτρονικής προβολής και προώθησης (υποκατηγορίες 5 έως και 9 πιο πάνω)

Ε. Κόστος υπηρεσιών παραγωγής πολυμεσικού υλικού/ ψηφιακές παραγωγές για σκοπούς ηλεκτρονικής – διαδικτυακής προβολής των προϊόντων της επιχείρησης (υποκατηγορία 10 πιο πάνω)

ΣΤ. Κόστος για τη μετάφραση περιεχομένου του ηλεκτρονικού καταστήματος (υποκατηγορία 11 πιο πάνω)

Ζ. Κόστος υπηρεσιών για την ανάπτυξη της λειτουργικότητας εμπλουτισμού του ηλεκτρονικού καταστήματος (υποκατηγορία 12 πιο πάνω)

Οι περιορισμοί που ισχύουν για την κατηγορία δαπανών ΚΔ(3) είναι:

Το ύψος των δαπανών των υπηρεσιών δεν δύναται να ξεπερνά το 40% του συνολικού προϋπολογισμού της επένδυσης.

Δεν είναι επιλέξιμες μεμονωμένες ενέργειες καθαρά προωθητικού χαρακτήρα (π.χ. καμπάνιες marketing) που δεν αφορούν και δεν διασυνδέονται σαφώς με τις υπηρεσίες και την ψηφιακή επένδυση που υλοποιείται στο πλαίσιο του έργου και με την υφιστάμενη επιχειρηματική δραστηριότητα της εταιρίας.

Σχέδια Ανάπτυξης και Προώθησης που καταρτίζονται στο πλαίσιο της υποκατηγορίας 3 πιο πάνω, θα περιλαμβάνουν αναλυτική αναφορά στόχων ενώ θα πρέπει να αξιοποιούν ήδη διαθέσιμα στοιχεία επισκεψιμότητας καταστημάτων, στοιχεία της ευρύτερης αγοράς στην οποία απευθύνονται, συγκεκριμένα κοινά-στόχους, την κατάσταση στην Ελληνική και διεθνή αγορά ηλεκτρονικών αγορών κλπ. Επιπρόσθετα, θα περιλαμβάνεται αναλυτική περιγραφή των στόχων marketing που θέτει η επιχείρηση στο πλαίσιο της επένδυσης, των μεθόδων με τις οποίες θα τους επιτύχει αξιοποιώντας την επένδυση, καθώς και αναλυτικό χρονοδιάγραμμα.

Το συνολικό ύψος των δαπανών που αφορά σε συμβουλευτικές υπηρεσίες της υποκατηγορίας 3 δεν δύναται να ξεπερνά το 10% του συνολικού προϋπολογισμού της επένδυσης και μέχρι του ποσού των €20.000. Το συνολικό ύψος των δαπανών που αφορά σε συμβουλευτικές υπηρεσίες της υποκατηγορίας 4 δεν δύναται να ξεπερνά το 5% του συνολικού προϋπολογισμού της επένδυσης και μέχρι του ποσού των €10.000.

Οι δαπάνες της υποκατηγορίας 10 δεν μπορούν να υπερβαίνουν το 10% του συνολικού προϋπολογισμού της επένδυσης.

Οι δαπάνες της υποκατηγορίας 11 δεν μπορούν να υπερβαίνουν το 5% του συνολικού προϋπολογισμού της επένδυσης.

Το κόστος υπηρεσιών είναι επιλέξιμο εφ’όσον έχουν παρασχεθεί εντός της διάρκειας του έργου. Για τα κόστη των περιπτώσεων Β και Δ πιο πάνω, και εφ’ όσον ο δικαιούχος επιθυμεί να διατηρήσει την υπηρεσία για διάστημα έως και 24 μήνες από τη στιγμή της τιμολόγησης, οφείλει να προπληρώσει όλο το ποσό σύμφωνα με τους όρους σχετικού συμβολαίου που θα επισυνάψει.