Δράση digi-retail “Ενίσχυση επιχειρήσεων λιανεμπορίου για την υλοποίηση ψηφιακών επενδύσεων”

ΔΩΡΕΑΝ ONLINE ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΔΩ

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΑ ΔΙΑΡΚΕΣΕΙ ΑΠΟ ΤΙΣ 14 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ   – 15 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2011

Η δράση “digi-retail” αφορά στην υλοποίηση στοχευμένων επενδύσεων στον τομέα του λιανεμπορίου, από υφιστάμενες επιχειρήσεις που λειτουργούν εντός της Ελληνικής Επικράτειας και δεν εμπίπτουν στις εξαιρέσεις του Κανονισμού De Minimis.

Στόχος της δράσης είναι οι επιχειρήσεις που θα ενισχυθούν να μπορούν να αξιοποιήσουν νέα τεχνολογικά εργαλεία για την ανάπτυξή τους, να αντιμετωπίσουν τις αρνητικές επιπτώσεις της οικονομικής ύφεσης καθώς και τις αλλαγές συμπεριφοράς των καταναλωτικών συνηθειών εξαιτίας αυτής.

Η παρούσα δράση έχει σκοπό να εξασφαλίσει, στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό, στις ενισχυόμενες επιχειρήσεις:
Προϋποθέσεις μείωσης του κόστους λειτουργίας μέσω χρήσης τεχνολογιών πληροφορικής για την αυτοματοποίηση των διαδικασιών διαχείρισης αποθήκης, πωλήσεων, αγορών και εφαρμογής προωθητικών ενεργειών,
Ευκαιρίες βελτίωσης των πωλήσεων καθώς και προσωποποιημένης, σταθερής και ολοκληρωμένης προσέγγισης των πελατών,
Δυνατότητα διαφοροποίησης του παρεχόμενου προϊόντος έναντι του ανταγωνισμού ώστε να δημιουργηθούν συνθήκες επέκτασης του κύκλου εργασιών τους, αξιοποιώντας προηγμένες τεχνολογίες και σχετικές υπηρεσίες, και
Συνθήκες εξωστρεφούς ανάπτυξης και βελτίωσης της ανταγωνιστικής τους θέσης με αξιοποίηση των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών.

Που απευθύνεται;

Δικαιούχοι των ενισχύσεων είναι υφιστάμενες οικονομικές μονάδες, ανεξάρτητα από τη νομική τους μορφή, που ασκούν οικονομική δραστηριότητα στον ελληνικό χώρο στους τομείς του λιανεμπορίου.

Επιλέξιμοι δικαιούχοι προς επιχορήγηση του επενδυτικού τους σχεδίου θεωρούνται οι επιχειρήσεις και τα καταστήματα αυτών, για τις οποίες συντρέχουν αθροιστικά οι παρακάτω προϋποθέσεις:

  1. Η Επιχείρηση διαθέτει μία τουλάχιστον πλήρη δωδεκάμηνη κλεισμένη διαχειριστική χρήση.
  2. Ο υφιστάμενος κλάδος δραστηριότητας της Επιχείρησης ανήκει στο λιανικό εμπόριο.
  3. Ο υφιστάμενος κλάδος δραστηριότητας της Επιχείρησης δεν εμπίπτει στις εξαιρούμενες κατηγορίες δραστηριότητας του κανόνα De Minimis, οι οποίες αναφέρονται αναλυτικά στην Ενότητα 14- Παράρτημα VΙ του παρόντος Οδηγού.(βλέπε σελ. 75)
  4. Ο δικαιούχος δεν εμπίπτει στα κριτήρια διαχωρισμού πράξεων των Ταμείων ΕΤΠΑ, ΕΓΤΑΑ (Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης) και ΕΤΑ (Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλιείας), όπως αυτά συμπεριλαμβάνονται στο ΕΠ «Ψηφιακή Σύγκλιση»
  5. Η Επιχείρηση και οι συνδεδεμένες ή/και οι συνεργαζόμενες επιχειρήσεις με αυτή, τo τρέχον και τα δύο (2) προηγούμενα οικονομικά έτη δεν έχουν λάβει επιχορηγήσεις από Προγράμματα και Δράσεις Κρατικών Ενισχύσεων που εμπίπτουν στον κανόνα De Minimis, τα οποία αθροιστικά μαζί με την αιτούμενη επιχορήγηση υπερβαίνουν τις 200.000 Ευρώ (ή 100.000 ευρώ εάν η Επιχείρηση δραστηριοποιείται στον κλάδο των Οδικών Μεταφορών).
  6. Ο δικαιούχος λειτουργεί νόμιμα, διατηρώντας σε ισχύ όλες τις προβλεπόμενες από το νόμο άδειες λειτουργίας.

Τι ενέργειες επιχορηγούνται;

Κάθε επιχείρηση που θα συμμετάσχει στη Δράση «digi-retail» μπορεί να υποβάλει επενδυτική πρόταση στο πλαίσιο των ακόλουθων επιλέξιμων ενεργειών:
Ε(1): Αναδιοργάνωση και εξοικονόμηση πόρων, με αξιοποίηση τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών (υποχρεωτική ενέργεια)
Ε(2): Εξωστρέφεια – προώθηση – διεύρυνση κύκλου εργασιών με χρήση προηγμένων τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών (υποχρεωτική ενέργεια).

Δείτε αναλυτικά…

Τι δαπάνες επιχορηγούνται;


Οι Κατηγορίες Δαπανών (ΚΔ) που είναι επιλέξιμες για χρηματοδότηση στο πλαίσιο της Δράσης, είναι οι ακόλουθες:
ΚΔ (1): «Δαπάνες Προμήθειας Εξοπλισμού»
ΚΔ (2): «Δαπάνες Προμήθειας Λογισμικού και Υπηρεσιών Λογισμικού με τη μορφή «Software as a Service»
ΚΔ (3): «Δαπάνες Υπηρεσιών Υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου και/ ή συνδρομητικών υπηρεσιών τεχνολογικού περιεχομένου και ψηφιακών υπηρεσιών ενημέρωσης-προβολής»

Δείτε αναλυτικά…

Προθεσμίες

Η έναρξη υποβολής προτάσεων επενδυτικών σχεδίων στο πλαίσιο της Δράσης, θα ανακοινωθεί επίσημα στο διαδικτυακό τόπο της δράσης και θα είναι τουλάχιστον δεκαπέντε (15) ημερολογιακές ημέρες μετά την ημερομηνία προκήρυξης της Δράσης.
Οι υποβολές των επενδυτικών σχεδίων της Δράσης θα διαρκέσουν για χρονικό διάστημα που θα ανακοινωθεί επίσημα στο διαδικτυακό τόπο της δράσης και η διάρκεια αυτή δεν θα είναι μικρότερη από ένα (1) μήνα.
Σε περίπτωση που από αυτή τη διαδικασία είτε δεν εξαντληθεί η διαθέσιμη δημόσια δαπάνη, που αντιστοιχεί στο ΕΠ Ψηφιακή Σύγκλιση καθώς και αυτή που αντιστοιχεί στις πέντε (5) Περιφέρειες Μεταβατικής Στήριξης, είτε σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση κριθεί σκόπιμο, η διαδικασία των υποβολών θα επαναληφθεί με τον ίδιο τρόπο.

Προϋπολογισμός Δράσης

Ο συνολικός προϋπολογισμός της Δημόσιας Δαπάνης που θα διατεθεί μέσω της παρούσας Δράσης ανέρχεται στα 100.000.000 ευρώ. Η Δράση συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).

Ύψος επιχορήγησης και Προϋπολογισμός Επενδυτικού Σχεδίου

ΠΙΝΑΚΑΣ  1 : Κατώτατα και Ανώτατα Ποσά Επενδυτικών Σχεδίων ανά μέγεθος επιχείρησης

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΕ 0 ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ

(0 ΕΜΕ)
ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΗ
ΜΙΚΡΗ
ΜΕΣΑΙΑ
ΜΕΓΑΛΗ
5.000 €
10.000 €
10.000 €
10.000 €
10.000 €
20.000,00 €
80.000,00 €
150.000,00 €
300.000,00 €

500.000,00 €

ΠΙΝΑΚΑΣ 2: Ανώτατα ποσοστά επιχορήγησης ανά επενδυτικό Σχέδιο και μέγεθος επιχείρισης.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΕ 0 ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ

(0 ΕΜΕ)
ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΗ
ΜΙΚΡΗ
ΜΕΣΑΙΑ
ΜΕΓΑΛΗ
60%
60%
60%
50%
40%

Διάρκεια Υλοποίησης Επενδυτικών Σχεδίων

Η χρονική διάρκεια ολοκλήρωσης των εγκριθέντων επενδυτικών σχεδίων δεν δύναται να ξεπερνά τους δώδεκα (12) μήνες από την ημερομηνία έγκρισής τους, δηλαδή την ημερομηνία υπογραφής, εκ μέρους της εταιρίας «Ψηφιακές Ενισχύσεις Α.Ε.», της απόφασης αποδοχής – έγκρισης της αίτησης συμμετοχής στη Δράση.

Γεωγραφική περιοχή

Αιτήσεις για Επενδυτικά Σχέδια μπορούν να υποβληθούν από επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται νόμιμα σε όλη την Ελληνική Επικράτεια. Επιλέξιμες γεωγραφικές περιοχές είναι όλες οι Περιφέρειες της Ελλάδας.

Δείτε τα χρήσιμα αρχεία:

Προκήρυξη Δράσης digi-retail

Οδηγός Υποβολής Digi-retail

Οδηγός Αξιολόγησης Digi-retail

Οδηγός Υλοποίησης Digi-retail

ΔΩΡΕΑΝ ONLINE ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΔΩ