Τι ενέργειες επιχορηγούνται

Κάθε επιχείρηση που θα συμμετάσχει στη Δράση digi-content μπορεί να υποβάλει μία μόνο επενδυτική πρόταση στο πλαίσιο των επιλέξιμων ενεργειών και δαπανών του Οδηγού Υποβολής.
Αναλυτικά:
ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ
Ε(1): Ψηφιοποίηση περιεχομένου (μέχρι 40% του επενδυτικού σχεδίου)
Ε(2): Επεξεργασία, τεκμηρίωση, εμπλουτισμό, διαχείριση, μετατροπή και διάθεση του ψηφιακού περιεχομένου σε πολλαπλά κανάλια (μέχρι 80% του επενδυτικού σχεδίου)
Ε(3): Προβολή και προώθηση του ψηφιακού περιεχομένου μέσω Διαδικτύου, μέσων κοινωνικής δικτύωσης και άλλων σύγχρονων μέσων (μέχρι 20% του επενδυτικού σχεδίου)
Ε(4): Αξιοποίηση και Εμπορική Εκμετάλλευση του ευρυζωνικού περιεχομένου (μέχρι 20% του επενδυτικού σχεδίου).

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ
Ε(1): Ψηφιοποίηση περιεχομένου
1.1 Συλλογή, επεξεργασία και εμπλουτισμό του προς ψηφιοποίηση (μη ψηφιακού) περιεχομένου
1.2 Ψηφιοποίηση υπάρχοντος περιεχομένου (μη ψηφιακού) το οποίο θα χρησιμοποιηθεί στο παρόν επενδυτικό σχέδιο

Ε(2): Επεξεργασία, τεκμηρίωση, εμπλουτισμό, διαχείριση, μετατροπή και διάθεση του ψηφιακού περιεχομένου σε πολλαπλά κανάλια
Η ενέργεια αυτή περιλαμβάνει:
2.1 Διαχείριση, επεξεργασία, τεκμηρίωση και εμπλουτισμό του ψηφιακού περιεχομένου
2.2 Διαχείριση ψηφιακών δικαιωμάτων
2.3 Μετάφραση και Μεταγλώττιση ψηφιακού περιεχομένου
2.4 Διάθεση του ψηφιακού περιεχομένου σε πολλαπλά κανάλια (υποχρεωτικά σε 2 τουλάχιστον)
2.5 Διαχείριση και Ταξινόμηση με δυνατότητες αναζήτησης, αποθήκευσης ψηφιοποιημένου υλικού, έγκρισης, αναθεώρησης και παρακολούθησης εκδόσεων
2.6 Ηλεκτρονικές Πληρωμές για το ψηφιακό περιεχόμενο
2.7 Σχεδιασμό και Διαχείριση ροής εργασιών και επιχειρησιακών διαδικασιών (workflow management)
2.8 Διαχείριση της συνεργασίας (collaboration) για τη δημιουργία, επεξεργασία, τεκμηρίωση, και ολοκλήρωση του προς διάθεση ψηφιακού περιεχομένου
2.9 Αξιοποίηση της γεωγραφικής πληροφορίας (geo-location services) για τη διάθεση του ευρυζωνικού ψηφιακού περιεχομένου

Ε(3): Προβολή και προώθηση του ψηφιακού περιεχομένου μέσω Διαδικτύου, μέσων κοινωνικής δικτύωσης και άλλων σύγχρονων μέσων
Η ενέργεια αυτή περιλαμβάνει:
3.1 Δημιουργία του ψηφιακού υλικού προώθησης
3.2 Συνδρομή δυνατότητας διάθεσης του υλικού προώθησης σε ηλεκτρονικά μέσα επικοινωνίας
3.3 Βελτιστοποίηση της αναζήτησης του ψηφιακού περιεχομένου (σε μηχανές αναζήτησης)
3.4 Συνδρομή για προβολή σε μηχανές αναζήτησης
3.5 Μέτρηση της διάχυσης-διάδοσης του περιεχομένου

Ε(4): Αξιοποίηση και Εμπορική Εκμετάλλευση του ευρυζωνικού περιεχομένου
Η ενέργεια αυτή περιλαμβάνει:
4.1 Δημιουργία πλάνου εμπορικής εκμετάλλευσης
4.2 Συμβουλευτική υποστήριξη σε έρευνες αγορών
4.3 Πλάνο αναβάθμισης / επέκτασης του ψηφιακού περιεχομένου
4.4 Μελέτη ένταξης σε ολοκληρωμένες ψηφιακές αγορές
4.5 Σχεδιασμό Επενδυτικού Σχεδίου και Διαχείριση της υλοποίησης του