Προθεσμίες

Οι υποβολές των επενδυτικών σχεδίων της Δράσης θα πραγματοποιηθούν σε χρονικούς κύκλους υποβολής αιτήσεων, ο καθένας από τους οποίους θα διαρκέσει για χρονικό διάστημα που θα ανακοινωθεί επίσημα στο διαδικτυακό τόπο της δράσης και η διάρκεια αυτή δεν θα είναι μικρότερη από ένα (1) μήνα.
Η ημερομηνία έναρξης υποβολών αιτήσεων στο πλαίσιο του πρώτου χρονικού κύκλου, αναμένεται να ανακοινωθεί επίσημα από τον διαδικτυακό τόπο της Δράσης και της εταιρείας Ψηφιακές Ενισχύσεις Α.Ε.
Σε περίπτωση που από αυτή τη διαδικασία είτε δεν εξαντληθεί η διαθέσιμη δημόσια δαπάνη, που αντιστοιχεί στο ΕΠ – ΨΣ καθώς και σε αυτή που αντιστοιχεί στις πέντε (5) Περιφέρειες Μεταβατικής Στήριξης, είτε σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση κριθεί σκόπιμο, η διαδικασία των υποβολών θα επαναληφθεί με τον ίδιο τρόπο.
Ενημέρωση σχετικά με την πορεία εξέλιξης του διαθέσιμου προϋπολογισμού ανά περιφέρεια παρέχεται στην αντίστοιχη ενότητα του διαδικτυακού τόπου.