Ύψος επιχορήγησης και Προϋπολογισμός Επενδυτικού Σχεδίου

Ο μέγιστος προϋπολογισμός ανά Επενδυτικό Σχέδιο ενίσχυσης μπορεί να ανέρχεται μέχρι του ποσού των 400.000 ευρώ. Ο ελάχιστος προϋπολογισμός ανά υποβαλλόμενο Επενδυτικό Σχέδιο ενίσχυσης ορίζεται στις 10.000 ευρώ.
Το ανώτατο ύψος του προτεινόμενου προϋπολογισμού ανά υποβαλλόμενη πρόταση διαμορφώνεται με βάση το μέγεθος του Δικαιούχου και δεν αποτελεί σημείο συγκριτικής αξιολόγησης. Αντίθετα, θα ληφθεί υπόψη η ρεαλιστική εκτίμηση του κόστους της επένδυσης κατά τη διαδικασία πιστοποίησης της επένδυσης.
Ανεξαρτήτως του συνολικού προϋπολογισμού του υποβαλλόμενου Επενδυτικού Σχεδίου, η επιχορήγηση την οποία θα λάβει κάθε επιχείρηση είναι μέχρι 50% του Επενδυτικού Σχεδίου και μέχρι του ποσού των 200.000€.
Σε κάθε περίπτωση ο προϋπολογισμός κάθε Επενδυτικής Πρότασης δεν μπορεί να υπερβαίνει το 100% του μέσου όρου του κύκλου εργασιών των τελευταίων τριών διαχειριστικών χρήσεων της επιχείρησης (ή λιγότερων, αν δεν υπάρχουν τρεις κλεισμένες χρήσεις).