Που απευθύνεται

Δικαιούχοι των ενισχύσεων είναι υφιστάμενες οικονομικές μονάδες, ανεξάρτητα από τη νομική τους μορφή, που ασκούν οικονομική δραστηριότητα στον ελληνικό χώρο στους τομείς του ψηφιακού ευρυζωνικού περιεχομένου.
Επιλέξιμοι δικαιούχοι προς επιχορήγηση του επενδυτικού τους σχεδίου θεωρούνται οι επιχειρήσεις, για τις οποίες συντρέχουν αθροιστικά οι παρακάτω προϋποθέσεις:

1) Η Επιχείρηση διαθέτει μία τουλάχιστον πλήρη δωδεκάμηνη κλεισμένη διαχειριστική χρήση.
Η κάλυψη του συγκεκριμένου κριτηρίου μπορεί να τεκμηριώνεται από την ημερομηνία έναρξης δραστηριότητας της επιχείρησης, όπως αυτή αναγράφεται στη Βεβαίωση Έναρξης στην οικεία Δ.Ο.Υ ή εναλλακτικά με ισοδύναμα έγγραφα από τα οποία μπορεί να εξαχθεί η ημερομηνία έναρξης επιτηδεύματος (π.χ. δηλώσεις φορολογίας).
Η περίπτωση αυτή δεν αποκλείει εκείνες τις επιχειρήσεις που δημιουργήθηκαν από μεταβίβαση, απορρόφηση ή συγχώνευση, ακόμα και στην περίπτωση που οι ενέργειες αυτές έλαβαν χώρα πριν να κλειστεί μία πλήρης δωδεκάμηνη διαχειριστική χρήση. Για τον έλεγχο των παραπάνω ενεργειών είναι απαραίτητη η προσκόμιση στοιχείων και δικαιολογητικών που αποδεικνύουν τη συνέχιση του φορέα της επένδυσης [ενδεικτικά αναφέρονται Καταστατικό Επιχείρησης, Συμβολαιογραφική Πράξη, Δημοσίευση σε ΦΕΚ, Βεβαίωση Έναρξης Δραστηριότητας και Βεβαίωση Μεταβολών (όπου υφίσταται) από την οικεία Δ.Ο.Υ.]

2) Ο υφιστάμενος κλάδος δραστηριότητας της Επιχείρησης δεν εμπίπτει στις εξαιρούμενες κατηγορίες δραστηριότητας του κανόνα De Minimis, οι οποίες αναφέρονται αναλυτικά στην ενότητα 10 του Οδηγού Υποβολής.
Ο έλεγχος επιλεξιμότητας των επιχειρήσεων γίνεται με βάση τους Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας της Επιχείρησης (Κ.Α.Δ. 2008) του εντύπου Ε3 της πλέον πρόσφατης φορολογικής δήλωσης της Επιχείρησης (μαζί με τις τροποποιήσεις που έχουν υποβληθεί στην οικεία ΔΟΥ). Συγκεκριμένα:
Για τον έλεγχο κάλυψης του παρόντος κριτηρίου εξετάζονται οι Κ.Α.Δ. των πεδίων «Κωδικός Αριθμός Κύριας Δραστηριότητας Έδρας» (κωδ. 705) και «Κ.Α.Δ. που αντιστοιχεί στα μεγαλύτερα ακαθάριστα έσοδα» (κωδ. 761) του εντύπου Ε3.
Και οι δύο αυτοί αριθμοί πρέπει να μην ανήκουν στον πίνακα με τις μη επιλέξιμες (εξαιρούμενες) δραστηριότητες που αναφέρονται αναλυτικά στην ενότητα 10 του Οδηγού Υποβολής. Σε περίπτωση που έστω ένας από τους δύο αυτούς αριθμούς ανήκει στον πίνακα των μη επιλέξιμων δραστηριοτήτων, τότε η Επιχείρηση θεωρείται ότι δεν καλύπτει το συγκεκριμένο κριτήριο.

3) Επιλέξιμη μορφή επιχείρησης
Επιλέξιμες μορφές επιχειρήσεων είναι η Ανώνυμη Εταιρεία, Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης, Ομόρρυθμη Εταιρεία, Ετερόρρυθμη Εταιρεία καθώς επίσης και οι ατομικές επιχειρήσεις που τηρούν βιβλία Β’ ή Γ’ κατηγορίας.
Επισημαίνεται ότι δεν είναι επιλέξιμες οι κοινοπραξίες (παρ. 2 του άρθρου 2 του ΚΒΣ) και αστικές μη κερδοσκοπικές εταιρείες.

4) Ο υφιστάμενος κλάδος δραστηριότητας της Επιχείρησης ανήκει στις επιλέξιμες οικονομικές δραστηριότητες που αναφέρονται αναλυτικά στην ενότητα 9 του Οδηγού Υποβολής.
Επιλέξιμες επιχειρήσεις θεωρούνται οι επιχειρήσεις με δραστηριότητα που αντιστοιχεί τουλάχιστον σε έναν από τους κωδικούς Κ.Α.Δ. 2008 ((NACE—αναθεώρηση 2 όπως ισχύει) που αντιστοιχούν στις οικονομικές δραστηριότητες που αναφέρονται στην ενότητα 9 του Οδηγού Υποβολής.
Για τον έλεγχο κάλυψης του παρόντος κριτηρίου εξετάζονται οι Κ.Α.Δ. των πεδίων «Κωδικός Αριθμός Κύριας Δραστηριότητας Έδρας» (κωδ. 705) και «Κ.Α.Δ. που αντιστοιχεί στα μεγαλύτερα ακαθάριστα έσοδα» (κωδ. 761) του πλέον πρόσφατου εντύπου Ε3 (συμπεριλαμβανομένου τυχών τροποποιήσεων που έχουν υποβληθεί στη ΔΟΥ). Ένας τουλάχιστον από τους δύο παραπάνω κωδικούς αριθμούς θα πρέπει να ανήκει στις επιλέξιμες δραστηριότητες που αναφέρονται στην ενότητα 9 του Οδηγού Υποβολής.
Επισημαίνεται ότι, ειδικά για τον έλεγχο κάλυψης του κριτηρίου όσον αφορά το Κωδικό Αριθμό Κύριας Δραστηριότητας Έδρας, εξετάζονται οι κωδικοί που αναγράφονται στην άδεια λειτουργίας της μονάδας του δυνητικού δικαιούχου ή τη βεβαίωση έναρξης, ή σε άλλο στοιχείο ισοδύναμης αποδεικτικής αξίας.

5) Η Επιχείρηση απασχολεί κατά την τελευταία κλεισμένη διαχειριστική χρήση κατ΄ ελάχιστο έναν (1) εργαζόμενο (1 Ετήσια Μονάδα Εργασίας) με σχέση εξηρτημένης εργασίας, ιδιωτικού δικαίου, επιπλέον του/ων επιχειρηματία/ων – του/ων μετόχου/ων – του/ων εταίρου/ων.
Για την κάλυψη της συγκεκριμένης προϋπόθεσης παρατίθεται από την υποψήφια επιχείρηση το έντυπο Ε7 (Απόδοση Φόρου Μισθωτών Υπηρεσιών). Στην περίπτωση όπου δεν έχει υποβληθεί το Ε7 για το πλέον πρόσφατο οικονομικό έτος υποβάλλονται οι ΑΠΔ του προηγούμενου ημερολογιακού έτους.
Οι ΕΜΕ (Ετήσιες Μονάδες Εργασίας) υπολογίζονται σε 12μηνη βάση. Μία Ετήσια Μονάδα Εργασίας ισοδυναμεί με έναν εργαζόμενο ο οποίος απασχολείται πλήρως (οκτάωρο) καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους (12 μήνες). Σε περίπτωση κατά την οποία στην Επιχείρηση απασχολούνται εργαζόμενοι μερικής απασχόλησης ή και εποχιακοί, τότε, για τους εργαζόμενους αυτούς, ο υπολογισμός γίνεται σε κλάσμα ΕΜΕ.
Ο αριθμός των εργαζομένων που θα ελεγχθεί ως προς τη συμβατότητά του με τα όρια του παρόντος κριτηρίου, θα εξαχθεί διαιρώντας το συνολικό αριθμό ημερομισθίων για το σύνολο του προσωπικού με το 300 (όπου 300=25×12 είναι το ισοδύναμο της πλήρους απασχόλησης ενός εργαζομένου για ένα έτος).
Παράδειγμα : Αν η Επιχείρηση την τελευταία κλεισμένη διαχειριστική χρήση έχει έξη (6) εργαζομένους με 300 ημερομίσθια και 15 εργαζομένους με 175 ημερομίσθια γιατί εργάστηκαν μόνο επτά (7) μήνες, έχει σύνολο ημερομίσθιων [(6×300)+(15×175)]=4.425 και άρα αριθμό προσωπικού σε ΕΜΕ 4.425/300=14,75 άρα επιλέξιμη.

6) Η Επιχείρηση λειτουργεί νόμιμα, διατηρώντας σε ισχύ όλες τις προβλεπόμενες από το νόμο άδειες λειτουργίας.
Ανάλογα με τη φύση των εργασιών της Επιχείρησης θα πρέπει να προσκομισθεί η άδεια λειτουργίας από αρμόδια δημόσια υπηρεσία. Στην περίπτωση που δεν απαιτείται άδεια λειτουργίας η Επιχείρηση θα προσκομίσει Υπεύθυνη Δήλωση περί μη απαίτησης ύπαρξης άδειας λειτουργίας και πρόσφατο πιστοποιητικό / βεβαίωση εγγραφής της Επιχείρησης στο αντίστοιχο Επιμελητήριο.

7) Η Επιχείρηση και οι συνδεδεμένες ή/και οι συνεργαζόμενες επιχειρήσεις με αυτή, τo τρέχον και τα δύο (2) προηγούμενα οικονομικά έτη δεν έχουν λάβει επιχορηγήσεις από Προγράμματα και Δράσεις Κρατικών Ενισχύσεων που εμπίπτουν στον κανόνα De Minimis, τα οποία αθροιστικά μαζί με την αιτούμενη επιχορήγηση υπερβαίνουν τις 200.000 Ευρώ (ή 100.000 ευρώ εάν η Επιχείρηση δραστηριοποιείται στον κλάδο των Οδικών Μεταφορών).
Η Επιχείρηση θα δηλώνει στην ηλεκτρονική φόρμα υποβολής τα προγράμματα που υλοποιήθηκαν ή υλοποιούνται βάσει του κανονισμού Ε.Ε. 1998/2006 της Επιτροπής της 15ης Δεκεμβρίου 2006 ή προγενέστερου αυτού στα οποία, η Επιχείρηση και οι επιχειρήσεις οι οποίες πιθανόν συμμετέχουν σε αυτή ή αυτή συμμετέχει (είτε μέσω της ίδιας επιχείρησης είτε μέσω των μετόχων της) με ποσοστό μεγαλύτερο του 25%, έχουν λάβει κρατική ενίσχυση (επιχορήγηση) που εμπίπτει στον κανόνα De Minimis κατά το τρέχον και τα δύο (2) προηγούμενα οικονομικά έτη. Στην περίπτωση που η συνολική κρατική ενίσχυση (επιχορήγηση) για τα τρία αυτά έτη υπερβαίνει τις €200.000 τότε η Επιχείρηση δεν είναι επιλέξιμη.
Σημειώνεται ότι: Για τη διευκόλυνση των επιχειρήσεων κατά τη συμπλήρωση της ηλεκτρονικής φόρμας θα δίνεται η δυνατότητα επιλογής της πλειοψηφίας των προγραμμάτων αυτών από λίστα που θα περιλαμβάνει τις δράσεις που κατά το παρελθόν έχουν προκηρυχθεί με τον κανονισμό Ε.Ε. 1998/2006 (Κανόνας De Minimis).

8) Η επιχείρηση δεν εμπίπτει στα κριτήρια διαχωρισμού πράξεων των Ταμείων ΕΤΠΑ, ΕΓΤΑΑ (Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης) και ΕΤΑ (Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλιείας), όπως αυτά συμπεριλαμβάνονται στο ΕΠ «Ψηφιακή Σύγκλιση».
Ο παρών οδηγός λαμβάνει υπόψη του τα κριτήρια διαχωρισμού με το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ). Η Δράση δεν χρηματοδοτεί δραστηριότητες που εμπίπτουν στα κριτήρια διαχωρισμού πράξεων των Ταμείων ΕΤΠΑ (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης), ΕΓΤΑΑ (Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης) και ΕΤΑ (Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλιείας), όπως αυτά αναφέρονται στο ΕΠ «Ψηφιακή Σύγκλιση». Επιχειρήσεις εμπίπτουσες στα κριτήρια αυτά χρηματοδοτούνται, αποκλειστικά από το ΕΓΤΑΑ και το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Επισημαίνεται ότι, στην περίπτωση που διαπιστωθεί κατά την υλοποίηση της Δράσης ότι εντάχθηκε στην παρούσα Δράση επιχείρηση εμπίπτουσα στα ως άνω Κριτήρια Διαχωρισμού, το εγκεκριμένο έργο απεντάσσεται και η τυχόν χορηγηθείσα Δημόσια Χρηματοδότηση επιστρέφεται εντόκως.
Κατά τη συμπλήρωση της ηλεκτρονικής φόρμας υποβολής θα ελεγχθεί εάν η επιχείρηση δραστηριοποιείται σε περιοχή ΟΠΑΑΧ. Επίσης θα ελεγχθεί αν, είτε ο Κ.Α.Δ. του πεδίου «Κωδικός Αριθμός Κύριας Δραστηριότητας Έδρας» (κωδ. 705) ή ο «Κ.Α.Δ. που αντιστοιχεί στα μεγαλύτερα ακαθάριστα έσοδα» (κωδ. 761) του πλέον πρόσφατου εντύπου Ε3 που έχει υποβληθεί στη ΔΟΥ, ανήκει σε έναν από τους Κ.Α.Δ. που αναφέρονται στην ενότητα 11.
Στις περιπτώσεις αυτές, η επιχείρηση δεν είναι επιλέξιμη για τη συμμετοχή της στη Δράση.
Επιπλέον, η επένδυση του δικαιούχου δεν θα πρέπει να πραγματοποιηθεί σε περιοχή ΟΠΑΑΧ αν συντρέχουν μία από τις παραπάνω προϋποθέσεις. Ο δικαιούχος θα δηλώσει μέσω σχετικής ερώτησης στην ηλεκτρονική φόρμα υποβολής αν η επένδυση θα πραγματοποιηθεί σε περιοχή ΟΠΑΑΧ ή όχι και θα υποβάλλει σχετική Υπεύθυνη Δήλωση (ενότητα 6.4.2).