Τι ενέργειες και δαπάνες δεν επιχορηγούνται

ΔΕΝ επιχορηγούνται οι παρακάτω ενέργειες:
η δημιουργία ευρυζωνικού περιεχομένου που περιορίζεται στην απλή ψηφιοποίηση συμβατικού περιεχομένου (επιστημονικού ή μη),
η απλή διάθεση αρχείων π.χ. pdf, txt
η δημιουργία ευρυζωνικού περιεχομένου που δεν σχετίζεται με την εταιρία και το αντικείμενο της (π.χ. συρραφή αρχείων, κειμένων, και πολυμέσων )
η ψηφιοποίηση αρχειακού υλικού της εταιρίας με εσωτερικό, για την εταιρία ενδιαφέρον,
η δημιουργία ευρυζωνικού περιεχομένου που σχετίζεται με την απ’ ευθείας online παρακολούθηση χώρων & τόπων μέσω του διαδικτύου (π.χ. με τη χρήση καμερών παρακολούθησης της πρόσβαση σε χώρους).

ΔΕΝ επιχορηγούνται οι παρακάτω δαπάνες:
Λογισμικό που αναφέρεται σε λοιπές ανάγκες του δικαιούχου (ενδεικτικά αναφέρονται αντι-ικά, office, εφαρμογές αυτοματοποίησης γραφείου, κλπ).
Δεν θεωρούνται επιλέξιμες οι δαπάνες μισθοδοσίας προσωπικού, τα ενοίκια και άλλες λειτουργικές δαπάνες.
Δεν θεωρούνται επιλέξιμες οι δαπάνες που έχουν πραγματοποιηθεί πριν την ημερομηνία προκήρυξης της Δράσης.
Ο ΦΠΑ δεν είναι επιλέξιμος σε καμία περίπτωση στον επιχορηγούμενο προϋπολογισμό επένδυσης.
Δεν είναι επιλέξιμες δαπάνες που αφορούν χρεωστικούς τόκους, προμήθειες χρηματοπιστωτικών συναλλαγών, τα έξοδα συναλλάγματος και χρεωστικές συναλλαγματικές διαφορές καθώς επίσης λοιπά καθαρά χρηματοοικονομικά έξοδα του δικαιούχου.