Τι δαπάνες επιχορηγούνται

Οι Κατηγορίες Δαπανών (ΚΔ) που είναι επιλέξιμες για χρηματοδότηση στο πλαίσιο της Δράσης, είναι οι ακόλουθες:
ΚΔ (1): «Δαπάνες Προμήθειας Εξοπλισμού»
ΚΔ (2): «Δαπάνες Προμήθειας Λογισμικού και Υπηρεσιών Λογισμικού με την μορφή Software as a Service»
ΚΔ (3): «Δαπάνες Υπηρεσιών ολοκλήρωσης, προμήθειας προπληρωμένων και/ή συνδρομητικών υπηρεσιών τεχνολογικού περιεχομένου για την υλοποίηση των Ενεργειών του επενδυτικού σχεδίου»

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 1: Δαπάνες Προμήθειας Εξοπλισμού
Περιλαμβάνονται δαπάνες για την προμήθεια εξοπλισμού κάθε μορφής ΤΠΕ που κρίνεται από τον δικαιούχο αναγκαίος για την εύρυθμη λειτουργία της προτεινόμενης λύσης. Για κάθε προμηθευόμενο εξοπλισμό, ο δικαιούχος θα πρέπει να τεκμηριώσει αναλυτικά την αναγκαιότητα και τον ρόλο που εξυπηρετεί στο πλαίσιο της λύσης που προτείνεται.
Οι υποκατηγορίες επιλέξιμων δαπανών στην κατηγορία δαπάνης 1 περιλαμβάνουν τα παρακάτω:
1. Χρήση υπολογιστικής ισχύος εξυπηρετητών (Servers), και ενεργού εξοπλισμού (routers, switches, firewalls) με την μορφή του Infrastructure as a Service (IAAS),
2. Εξοπλισμό – θέσεις εργασίας για την παραγωγή & επεξεργασία του περιεχομένου με τα συνοδευτικά στοιχεία του (πληκτρολόγιο, οθόνη, πολυμεσικό εξοπλισμό) και το απαιτούμενο λειτουργικό λογισμικό,
3. Εξοπλισμό υποστήριξης μετάδοσης περιεχομένου σε πολλαπλά κανάλια που θα χρησιμοποιηθούν μόνο και αποκλειστικά ως περιβάλλον ελέγχου και ανάπτυξης εφαρμογών (φορητές συσκευές χειρός, οθόνες αφής),
4. Εξοπλισμό Αποθήκευσης και Δίσκοι αποθήκευσης,
5. Εξοπλισμό ψηφιοποίησης (Σαρωτές, Φωτογραφικές Μηχανές, Κάμερες)

Οι περιορισμοί που ισχύουν για τις δαπάνες εξοπλισμού είναι:
Το ύψος των δαπανών του εξοπλισμού δεν θα πρέπει να είναι μεγαλύτερο από το 30% του επιλέξιμου προϋπολογισμού της επένδυσης.
Ο εξοπλισμός υποστήριξης μετάδοσης περιεχομένου σε πολλαπλά κανάλια που θα χρησιμοποιηθούν μόνο και αποκλειστικά ως περιβάλλον ελέγχου και ανάπτυξης εφαρμογών (φορητές συσκευές χειρός, οθόνες αφής) («3» παραπάνω) δεν θα μπορεί να ξεπερνά το ποσό των 3.000€.
Ο εξοπλισμός ψηφιοποίησης [Σαρωτές, Φωτογραφικές Μηχανές, Κάμερες] («5» παραπάνω) δεν θα μπορεί να ξεπερνά το ποσό των 3.000€.
Ο επιλέξιμος για αγορά εξοπλισμός θα πρέπει να είναι καινούργιος, αμεταχείριστος καθώς και σύγχρονης τεχνολογίας, να μην υπάρχει καμία παρακράτηση της κυριότητας αυτού και να είναι αναγκαίος ώστε να εξυπηρετήσει άμεσα το γενικό σκοπό του επενδυτικού σχεδίου της δράσης.
Ο εξοπλισμός που θα αγοραστεί θα πρέπει να εγκατασταθεί στον τόπο υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου του Δικαιούχου και να διατηρηθεί εν λειτουργία στον τόπο αυτό για μία πενταετία μετά την ολοκλήρωση του έργου.
O αποκτούμενος εξοπλισμός καταγράφεται στο βιβλίο παγίων της επιχείρησης ή άλλου αντίστοιχου βιβλίου κατά τα προβλεπόμενα στον ΚΒΣ για την κατηγορία της επιχείρησης.
Σε περίπτωση που η επιχείρηση έχει προμηθευτεί τον αναγκαίο εξοπλισμό μέσω μοντέλου «infrastructure as a service», θα πρέπει να είναι πλήρως διαθέσιμος κατά την πραγματοποίηση του ελέγχου υλοποίησης της επένδυσης.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 2: Δαπάνες Προμήθειας Λογισμικού και Υπηρεσιών Λογισμικού με την μορφή Software as a Service»
Περιλαμβάνονται δαπάνες για την προμήθεια λογισμικού που κρίνονται από τις επιχειρήσεις αναγκαίες για την εύρυθμη λειτουργία του προτεινόμενου επενδυτικού σχεδίου. Το εν λόγω λογισμικό, είτε αφορά κόστος αγοράς έτοιμου λογισμικού είτε ανάπτυξης – παραμετροποίησης – προσαρμογής εφαρμογής λογισμικού, θα πρέπει να αναφέρεται και να σχετίζεται αποκλειστικά στους σκοπούς της δράσης.
Λογισμικό που αναφέρεται σε λοιπές ανάγκες του δικαιούχου (ενδεικτικά αναφέρονται αντι-ικά, office, εφαρμογές αυτοματοποίησης γραφείου, κλπ), ΔΕΝ είναι επιλέξιμες στη Δράση καθώς δεν αναφέρονται αποκλειστικά σε λογισμικό για τη διαχείριση ψηφιακού περιεχομένου.
Οι υποκατηγορίες επιλέξιμων δαπανών στην κατηγορία δαπάνης 2 περιλαμβάνουν τα παρακάτω:
1. Λογισμικό και εφαρμογές ΤΠΕ ψηφιοποίησης (μη ψηφιοποιημένου υλικού),
2. Λογισμικό και εφαρμογές κανονικοποίησης, αρχειοθέτησης, επεξεργασίας (π.χ.rendering), εμπλουτισμού, ταξινόμησης και διαχείρισης αυτού (π.χ. Content Management Systems),
3. Λογισμικό και εφαρμογές ΤΠΕ ηλεκτρονικής διάθεσης ευρυζωνικού πολυμεσικού υλικού σε πολλαπλά κανάλια (διαδίκτυο, κινητά, On Device Portal (ODP), κλπ),
4. Λογισμικό και εφαρμογές ΤΠΕ διάθεση ψηφιακού περιεχομένου σε συνεχή ροή (streaming)
5. Εφαρμογές ανάλυσης των ενεργειών προώθησης / προβολής (newsletters, ανάλυση campaign responses) ψηφιακού πολυμεσικού περιεχομένου,
6. Λογισμικό Διαχείρισης Ροής εργασιών και επιχειρησιακών διαδικασιών (Workflow Management Systems) και διαχείρισης της συνεργασίας (Collaboration Management Systems),
7. Υπηρεσίες – εφαρμογές διαχείρισης πληροφορίας με γεωγραφικό περιεχόμενο,
8. Εφαρμογές ηλεκτρονικών πληρωμών,
9. Εφαρμογές μέτρησης της απόδοσης της εμπορικής εκμετάλλευσης των εφαρμογών διάθεσης του ψηφιακού περιεχομένου στο κοινό (μέτρησης των πωλήσεων per item, per issue, συνδρομές, διαφημίσεων),
10. Εφαρμογές – Λογισμικό γραφιστικής επεξεργασίας
11. Λογισμικό και εφαρμογές διαχείρισης διαφημίσεων
Τα επιλέξιμα κόστη για τις δαπάνες λογισμικού είναι:
A. Κόστη αδειών χρήσης λογισμικού για μέχρι δύο (2) έτη από το χρόνο της προμήθειας. Στην αντίστοιχη προσφορά θα πρέπει να είναι σαφής ο τρόπος παροχής της άδειας χρήσης, π.χ. per named/ concurrent user, per server/CPU, per year κλπ.
B. Βασικά κόστη αρχικής προμήθειας λογισμικού (π.χ. περίπτωση όπου υπάρχει αρχικό κόστος –basic fee– προμήθειας και συμπληρώνεται από κόστη αδειών χρήσης).
C. Κόστη χρήσης λογισμικού με το μοντέλο software as a service
D. Κόστος εγκατάστασης, παραμετροποίησης και συντήρησης του Λογισμικού που θα προμηθευτεί η Επιχείρηση στο πλαίσιο της παρούσας Δράσης.
Οι περιορισμοί που ισχύουν για τις δαπάνες λογισμικού αφορούν τα παρακάτω:
Το ύψος των δαπανών του λογισμικού δε δύναται να ξεπερνά το 60% του επενδυτικού σχεδίου.
Το κόστος συντήρησης είναι επιλέξιμο από τη στιγμή θέσης σε λειτουργία του λογισμικού και μέχρι τη χρονική λήξη του Επενδυτικού Σχεδίου ενίσχυσης.
Το κόστος υπηρεσιών software as a service είναι επιλέξιμο έως και 24 μήνες από την ημερομηνία τιμολόγησης, εφόσον προπληρωθεί όλο το ποσό.
Το αποκτούμενο λογισμικό καταγράφεται στο βιβλίο παγίων της επιχείρησης ή άλλου αντίστοιχου βιβλίου κατά τα προβλεπόμενα στον ΚΒΣ για την κατηγορία της επιχείρησης.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 3: Δαπάνες Υπηρεσιών ολοκλήρωσης, προμήθειας προπληρωμένων και/ή συνδρομητικών υπηρεσιών τεχνολογικού περιεχομένου για την υλοποίηση των Ενεργειών του επενδυτικού σχεδίου
Περιλαμβάνονται δαπάνες για την προμήθεια υπηρεσιών που κρίνονται από τον δικαιούχο αναγκαίες για την εύρυθμη λειτουργία και ολοκλήρωση του προτεινόμενου έργου. Οι υπηρεσίες θα αφορούν δραστηριότητες και υπηρεσίες που παρέχονται από εξωτερικούς, ανεξάρτητους προς την επιχείρηση, συμβούλους και εταιρείες παροχής εξειδικευμένων υπηρεσιών.
Οι υπηρεσίες αυτές δεν θα πρέπει να συνιστούν διαρκή ή περιοδική δραστηριότητα, ούτε να συνδέονται με τις συνήθεις λειτουργικές δαπάνες της επιχείρησης π.χ. συνδρομές για διαφήμιση, ή τακτικές καμπάνιες ή δαπάνες ενημέρωσης του δικαιούχου ή των πελατών του.
Επιλέξιμες δαπάνες αποτελούν τα παρακάτω:
1. Υπηρεσίες ανάπτυξης ψηφιακού υλικού διαφήμισης
2. Γραφιστικές υπηρεσίες για τον εμπλουτισμό του ψηφιακού περιεχομένου
3. Εκπόνηση μελετών κάθε μορφής άμεσα σχετικές και εξειδικευμένες με το επενδυτικό σχέδιο και τους σκοπούς της Δράσης
4. Συμβουλευτική υποστήριξη σε έρευνες αγορών σχετικές με το επενδυτικό σχέδιο
5. Υπηρεσίες υποστήριξης στη διαχείριση του έργου (project management)
6. Προμήθεια προπληρωμένων ή/και συνδρομητικών υπηρεσιών διάθεσης ψηφιακού περιεχομένου
7. Υπηρεσίες ψηφιοποίησης δεδομένων
8. Υπηρεσίες συλλογής, επεξεργασίας και εμπλουτισμού περιεχομένου
9. Υπηρεσίες Μετάφρασης Περιεχομένου
10. Υπηρεσίες βελτιστοποίησης αναζήτησης ψηφιακού περιεχομένου (SEO)
Τα επιλέξιμα κόστη για τις δαπάνες υπηρεσιών ολοκλήρωσης, προμήθειας προπληρωμένων και/ή συνδρομητικών υπηρεσιών τεχνολογικού περιεχομένου για την υλοποίηση των Ενεργειών του επενδυτικού σχεδίου ακολουθούν:
A. Δαπάνες για την παροχή υπηρεσιών
B. Προμήθεια των προπληρωμένων ή/και συνδρομητικών υπηρεσιών διάθεσης ψηφιακού περιεχομένου.
Οι περιορισμοί που ισχύουν για τις δαπάνες υπηρεσιών ολοκλήρωσης, προμήθειας προπληρωμένων και/ή συνδρομητικών υπηρεσιών τεχνολογικού περιεχομένου για την υλοποίηση των Ενεργειών του επενδυτικού σχεδίου αφορούν τα παρακάτω:
Το ύψος των δαπανών των υπηρεσιών δε δύναται να ξεπερνά το 40% του συνολικού επιλέξιμου προϋπολογισμού του επενδυτικού σχεδίου.
Η προμήθεια υπηρεσιών υποστήριξης στη διαχείριση έργου («5» παραπάνω) δεν θα μπορεί να ξεπερνά το 5% του συνολικά επιλέξιμου προϋπολογισμού και έως το ποσό των 5.000€.
Η προμήθεια προπληρωμένων ή/και συνδρομητικών υπηρεσιών διάθεσης ψηφιακού περιεχομένου («6» παραπάνω) είναι επιλέξιμο έως και 24 μήνες από την ημερομηνία τιμολόγησης και δεν θα μπορεί να ξεπερνά το 5% του συνολικού επιλέξιμου προϋπολογισμού της επένδυσης και έως το ποσό των 5.000€.
Η εκπόνηση μελετών και ερευνών («3» παραπάνω) δεν θα μπορεί να ξεπερνά το 10% του συνολικά επιλέξιμου προϋπολογισμού της επένδυσης και έως το ποσό των 7.000€.