Τρόπος αξιολόγησης αιτήσεων

Οι αιτήσεις αξιολογούνται σε τέσσερα διακριτά στάδια:
Α. Αξιολόγηση Αίτησης από το Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων της ΨΗΦΕΝ Α.Ε.
Β. Κατάταξη Αίτησης
Γ. Παραλαβή και έλεγχος πληρότητας αίτησης
Δ. Έλεγχος Ορθότητας Στοιχείων Ηλεκτρονικής Αίτησης
Τα στάδια αυτά αναλύονται στον Οδηγό Αξιολόγησης της Δράσης.
Για την αξιολόγηση των αιτήσεων χρησιμοποιούνται τρεις διακριτές ομάδες κριτηρίων αξιολόγησης. Η πρώτη ομάδα αντιστοιχεί στην αξιολόγηση της εταιρικής υπόστασης της επιχείρησης που υποβάλλει την Αίτηση Επιχορήγησης. Η δεύτερη ομάδα αντιστοιχεί στην χρηματο-οικονομική επίδοση της επιχείρησης κατά την τελευταία τριετία, ή για όσο χρονικό διάστημα διαθέτει οικονομικά στοιχεία κλεισμένων διαχειριστικών χρήσεων. Η τρίτη ομάδα κριτηρίων αντιστοιχεί σε γενικότερα ζητήματα επιχειρηματικής δραστηριότητας των επιχειρήσεων που υποβάλλουν την Αίτηση Επιχορήγησης.
Η βαθμολογία αξιολόγησης είναι αυτοτελής και υπολογίζεται κατά την υποβολή της αίτησης αυτόματα από το Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων της ΨΗΦΕΝ Α.Ε. Η βαθμολογία που λαμβάνει η ηλεκτρονικά υποβληθείσα αίτηση χρησιμοποιείται για να δημιουργηθεί λίστα δυνητικών δικαιούχων ανά ΕΠ/ ΠΕΠ της δράσης. Η λίστα αυτή σχηματίζεται με βάση την αυτοτελή βαθμολόγηση (σε φθίνουσα σειρά κατάταξης από 100 έως 1) των αιτήσεων και σε περίπτωση που περισσότερες από μια αιτήσεις συγκεντρώνουν την ίδια βαθμολογία, η κατάταξή τους στην εν λόγω λίστα πραγματοποιείται με βάση το χρόνο υποβολής της αίτησης τους (τοποθετούνται ψηλότερα στη λίστα οι αιτήσεις που έχουν υποβληθεί νωρίτερα).
Οι αιτήσεις των επενδυτικών σχεδίων, ξεκινώντας από την αρχή της κάθε λίστας και προς τα κάτω, είναι δυνητικά εγκεκριμένες προς επιχορήγηση μέχρι εξαντλήσεως του συνολικού προς διάθεση προϋπολογισμού του ΕΠ/ ΠΕΠ της Δράσης. Η τελική έγκριση για την επιχορήγηση ενός επενδυτικού σχεδίου στο πλαίσιο της Δράσης προκύπτει από την επιτυχή ολοκλήρωση των Σταδίων Γ’ και Δ’ (ενότητες 3.1.3 και 3.1.4 του παρόντος Οδηγού) για την αξιολόγηση της αντίστοιχης αίτησης.