Δράση digi-content “Ενίσχυση επιχειρήσεων για την υλοποίηση επενδύσεων στον τομέα του ψηφιακού ευρυζωνικού περιεχομένου”

Η δράση digi-content απευθύνεται στην βιομηχανία εμπορικού και δημιουργικού περιεχομένου για τη δημιουργία και ηλεκτρονική διανομή ψηφιοποιημένων αγαθών και υπηρεσιών και αφορά στην ενίσχυση επιχειρήσεων που λειτουργούν εντός της Ελληνικής Επικράτειας και δεν εμπίπτουν στις εξαιρέσεις του Κανονισμού De Minimis.

Στόχος της δράσης είναι οι επιχειρήσεις που θα ενισχυθούν να μπορούν να αντιμετωπίσουν τις αρνητικές επιπτώσεις της παρούσας οικονομικής ύφεσης καθώς και τις αλλαγές συμπεριφοράς και αναγκών εξαιτίας αυτής.

Η παρούσα δράση έχει σκοπό να εξασφαλίσει, στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό, στις ενισχυόμενες επιχειρήσεις:
Προϋποθέσεις για τεχνολογικό εκσυγχρονισμό ψηφιοποίησης περιεχομένου και ηλεκτρονικής διάθεσης υλικού από πολλαπλά κανάλια
Συνθήκες δημιουργίας ψηφιακών υπηρεσιών ευρυζωνικού περιεχομένου
Δυνατότητα βελτίωσης της ανταγωνιστικής τους θέσης αναφορικά με το περιεχόμενο και τις παρεχόμενες υπηρεσίες.

Εκτός των σημαντικών και άμεσων ωφελειών στον εμπλουτισμό της ελληνικής παρουσίας στο Διαδίκτυο και στην ενίσχυση της ψηφιακής διάστασης της Ελληνικής Οικονομίας, η δράση συμβάλει γόνιμα στην επίτευξη των περισσότερων στόχων του ΕΠ «Ψηφιακή Σύγκλιση» και ιδιαιτέρως αυτών που συνδέονται με την στρατηγική της Λισσαβόνας και την agenda για την «Ευρώπη 2020».

Που απευθύνεται;

Δικαιούχοι των ενισχύσεων είναι υφιστάμενες οικονομικές μονάδες, ανεξάρτητα από τη νομική τους μορφή, που ασκούν οικονομική δραστηριότητα στον ελληνικό χώρο στους τομείς του ψηφιακού ευρυζωνικού περιεχομένου.

Δείτε αναλυτικά…

Ποιοι είναι οι τομείς ψηφιακού ευρυζωνικού περιεχομένου;

Οι τομείς ψηφιακού επιλέξιμου περιεχομένου περιγράφονται αναλυτικά στους οδηγούς της δράσης.

Τι ενέργειες επιχορηγούνται;

Κάθε επιχείρηση που θα συμμετάσχει στη Δράση digi-content μπορεί να υποβάλει μία μόνο επενδυτική πρόταση στο πλαίσιο των επιλέξιμων ενεργειών και δαπανών του Οδηγού Υποβολής.

Δείτε αναλυτικά…

Τι δαπάνες επιχορηγούνται;

Οι Κατηγορίες Δαπανών (ΚΔ) που είναι επιλέξιμες για χρηματοδότηση στο πλαίσιο της Δράσης, είναι οι ακόλουθες:

Δείτε αναλυτικά…

Τι ενέργειες και δαπάνες δεν επιχορηγούνται;

ΔΕΝ επιχορηγούνται οι παρακάτω ενέργειες και δαπάνες:

Δείτε αναλυτικά…

Προθεσμίες

Οι υποβολές των επενδυτικών σχεδίων της Δράσης θα πραγματοποιηθούν σε χρονικούς κύκλους υποβολής αιτήσεων, ο καθένας από τους οποίους θα διαρκέσει για χρονικό διάστημα που θα ανακοινωθεί επίσημα στο διαδικτυακό τόπο της δράσης και η διάρκεια αυτή δεν θα είναι μικρότερη από ένα (1) μήνα.

Η ημερομηνία έναρξης υποβολών αιτήσεων στο πλαίσιο του πρώτου χρονικού κύκλου, αναμένεται να ανακοινωθεί επίσημα από τον διαδικτυακό τόπο της Δράσης και της εταιρείας Ψηφιακές Ενισχύσεις Α.Ε.

Δείτε αναλυτικά…

Προϋπολογισμός Δράσης

Ο συνολικός προϋπολογισμός που θα διατεθεί μέσω της Δράσης digi-content ανέρχεται στα 40.000.000 €, από τα οποία το 50% (20.000.000 €) προέρχονται από Δημόσια Δαπάνη, ενώ το υπόλοιπο 20% (20.000.000 €) θα καλυφθεί με ιδιωτική συμμετοχή.

Η Δράση συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).

Ύψος επιχορήγησης και Προϋπολογισμός Επενδυτικού Σχεδίου

Ο μέγιστος προϋπολογισμός ανά Επενδυτικό Σχέδιο ενίσχυσης μπορεί να ανέρχεται μέχρι του ποσού των 400.000 ευρώ. Ο ελάχιστος προϋπολογισμός ανά υποβαλλόμενο Επενδυτικό Σχέδιο ενίσχυσης ορίζεται στις 10.000 ευρώ.

Δείτε αναλυτικά…

Διάρκεια Υλοποίησης Επενδυτικών Σχεδίων

Η χρονική διάρκεια ολοκλήρωσης των εγκριθέντων Επενδυτικών Σχεδίων δε δύναται να ξεπερνά τους 12 μήνες από την ημερομηνία έγκρισης τους.

Τρόπος αξιολόγησης αιτήσεων

Οι αιτήσεις αξιολογούνται σε τέσσερα διακριτά στάδια:
A. Αξιολόγηση Αίτησης από το Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων της ΨΗΦΕΝ Α.Ε.
B. Κατάταξη Αίτησης
Γ. Παραλαβή και έλεγχος πληρότητας αίτησης
Δ. Έλεγχος Ορθότητας Στοιχείων Ηλεκτρονικής Αίτησης

Τα στάδια αυτά αναλύονται στον Οδηγό Αξιολόγησης της Δράσης.

Δείτε αναλυτικά…

Γεωγραφική περιοχή

Αιτήσεις για Επενδυτικά Σχέδια μπορούν να υποβληθούν από επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται νόμιμα σε όλη την Ελληνική Επικράτεια. Επιλέξιμες γεωγραφικές περιοχές είναι όλες οι Περιφέρειες της Ελλάδας.

Από πού χρηματοδοτείται;

Η Δράση digi-content χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ψηφιακή Σύγκλιση.

Δείτε τα χρήσιμα αρχεία:
Προκήρυξη Δράσης digi-content
Οδηγός Υποβολής Digi-content

Οδηγός Αξιολόγησης Digi-content
Οδηγός Υλοποίησης Digi-content