Πρόγραμμα Ενίσχυσης Επιστημόνων – Ελευθέρων Επαγγελματιών

ΒΓΗΚΑΝ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΗΜΕΡΑ 8/04/2010
ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

Με τη συγκεκριμένη δράση, το Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών και η Ευρωπαική Ένωση ενισχύουν για πρώτη φορά τους συγκεκριμένους κλάδους, στοχεύοντας στην ενδυνάμωση της δραστηριότητας δεκάδων χιλιάδων επιστημόνων – ελεύθερων επαγγελματιών.

Οι παρεχόμενες ενισχύσεις αφορούν την ενίσχυση ελευθέρων επαγγελματιών για την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών τους με την προμήθεια εξοπλισμού Η/Υ και περιφερειακού εξοπλισμού, ειδικού τυποποιημένου λογισμικού και σύγχρονου και εξειδικευμένου τεχνολογικού εξοπλισμού.

Οι παρεχόμενες ενισχύσεις αφορούν στις ακόλουθες κατηγορίες ελεύθερων επαγγελματιών:
Ιατροί
Οδοντίατροι
Μηχανικοί
Γεωτεχνικοί (στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται γεωλόγοι, γεωπόνοι, δασολόγοι και ιχθυολόγοι)
Δικηγόροι
Συμβολαιογράφοι
Λογιστές
Οικονομολόγοι / Σύμβουλοι

Δικαιούχοι ενίσχυσης είναι οι επιστήμονες – ελεύθεροι επαγγελματίες που ανήκουν στις παραπάνω κατηγορίες και οι οποίοι:
να είναι εγκατεστημένοι στην ελληνική Επικράτεια
να λειτουργούν με νομική μορφή ατομικής επιχείρησης
να τηρούν βιβλία Β’ ή Γ’ κατηγορίας και να έχουν τουλάχιστον μία (1) κλεισμένη διαχειριστική χρήση (τουλάχιστον για το οικονομικό έτος 2009 – διαχειριστική χρήση 2008)
Διαθέτουν ΑΦΜ έγκυρο, ενεργό
να έχουν κάνει πρώτη έναρξη δραστηριότητας για το συγκεκριμένο επάγγελμα πριν την 1/1/2009
Διαθέτουν φορολογική ενημερότητα
όσοι δυνητικοί δικαιούχοι έχουν κάνει έναρξη δραστηριότητας πριν την 1η/1/2004 πρέπει να έχουν μέσο όρο ακαθάριστων εσόδων από την ατομική άσκηση ελεύθερου επαγγέλματος κατά τη διάρκεια των δύο τελευταίων χρήσεων υψηλότερο από τον αναφερόμενο κατά περίπτωση.

Από την προϋπόθεση αυτή εξαιρούνται οι δυνητικοί δικαιούχοι των οποίων η φορολογική έδρα και τόπος εγκατάστασης επένδυσης είναι σε νησιά με πληθυσμό μικρότερο των 3.100 κατοίκων ή σε περιοχές που περιγράφονται στο Παράρτημα Γ της σχετικής ΥΑ, καθώς και οι ελεύθεροι επαγγελματίες – άτομα με αναπηρία (Α.μ.Α.).