Νέο πρόγραμμα επιδότησης για Νέες Επιχειρήσεις Ανέργων 2011

Στήριξη επιχειρηματικών πρωτοβουλιών ανέργων και νέων επιχειρηματιών

Η Δράση 1 είναι συνολικού προϋπολογισμού 36.000.000 € και στοχεύει στην ίδρυση άνω των 1.000 νέων επιχειρήσεων ενώ παράλληλα προβλέπει τη δημιουργία περισσότερων από 1.000 νέες θέσεις εργασίας.

Σε ποιους απευθύνεται

 • άνεργοι ηλικίας 18-64 ετών για την ίδρυση νέων επιχειρήσεων
 • υφιστάμενες επιχειρήσεων που έχουν ιδρυθεί από 1/1/2011

Επιλέξιμες είναι οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε όλους τους τομείς της ελληνικής οικονομίας, εκτός από τους μη επιλέξιμους ΚΑΔ όπως λιανικό εμπορίο, υπηρεσιες εστιασης – καφετερειών – κομμωτήρια  κτλ. ( βλέπε αναλύτικα παρακάτω)

Τι χρηματοδοτείται

Κατηγορίες Επιλέξιμων Δαπάνων και μέγιστο επιστρεπτό ποσοστό ανα κατηγορία:

 • Ενοίκια έως 50%
 • Λογαριαμοί ΔΕΚΟ έως 40%
 • Δαπάνες Ίδρυσης της Επιχείρησης 10%
 • Δαπάνες παροχής υπηρεσιών (Νομική και Λογιστική Υποστήριξη) έως 10%
 • Δαπάνες Σύνταξης Επιχειρηματικού Σχεδίου έως 5%
 • Δαπάνες Κατάρτισης έως 20%
 • Αποσβέσεις Παγίων έως 5%
 • Δαπάνες Αγοράς εξοπλισμού / πρώτων υλών και ενδιάμεσων προιόντων έως 10%
 • Νέα Θέση Εργασίας (1 ΕΜΕ) έως 15.000 €

Σημειώνεται ότι:
Ο πιστοποιημένος προϋπολογισμός σε κάθε κατηγορία δαπάνης δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερος από τον εγκεκριμένο.
Δεν περιλαμβάνεται ΦΠΑ σε καμία κατηγορία δαπανών, καθώς δεν θεωρείται επιλέξιμη δαπάνη και επιβαρύνει εξ ολοκλήρου την επιχείρηση.

Τα επιχειρηματικά σχέδια που θα ενισχυθούν από τη Δράση 1 θα πρέπει να έχουν κατώτατο επιλέξιμο προϋπολογισμό (Δημόσια Δαπάνη) 10.000€ και ανώτατο 20.000€.
Σε περίπτωση που η πρόταση προβλέπει τη δημιουργία νέας/νέων θέσης/θέσεων εργασίας ο ανώτατος επιλέξιμος προϋπολογισμός δύναται να ανέλθει μέχρι του ποσού των 35.000€ (Δημόσια Δαπάνη).

Για αναλυτικότερες πληροφορίες δείτε τα επισυναπτόμενα σχετικά Αρχεία.

Περίοδος υποβολής

από 15/11/2011 έως 15/1/2012

Προσοχή: Η διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής είναι υποχρεωτική.                       Για την υποβολή πρότασης δεν απαιτείται προσκόμιση φυσικού φακέλου και δικαιολογητικών. 

ΚΑΔ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ & ΚΑΙ ΜΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ
ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ  ΤΩΝ ΟΔΗΓΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ  ΤΗΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ ΔΑΠΑΝΩΝ