ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΕΝΕΣΤΕΡΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΟΑΕΔ (ΝΕΕ 2008 & 2009)

Σε συνέχεια της εγκριτικής απόφασης με την οποία υπαχθήκατε στο πρόγραμμα Νέων Ελεύθερων Επαγγελματιών του ΟΑΕΔ. Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για σημαντικά θέματα που αφορούν στο πρόγραμμα, στο οποίο έχετε ενταχθεί.

Ειδικότερα:

  1. Η με αριθμό 1887/13-5-2008 Απόφαση του Δ.Σ. ΟΑΕΔ (ΦΕΚ 1005/30-5-2008), με την οποία καταρτίστηκε το «Πρόγραμμα 3.000 Νέων Ελεύθερων Επαγγελματιών ηλικίας 22-32 ετών, με το διακριτικό τίτλο «Νέοι και Επιχειρηματικότητα», στο οποίο έχετε υπαχθεί, τροποποιήθηκε με την με αριθμό 27619/893/15-09-2009 ΚΥΑ (ΦΕΚ 2032/Β/21-09-2009) και στη συνέχεια με την με αριθμό 5084/202/16.03.10 ΚΥΑ.
  2. Το πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και συγκεκριμένα από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» 2007-2013. Σύμφωνα με τους ορισμούς του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ 2007-2013) η νέα σας επιχείρηση είναι δικαιούχος του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού».
  3. Μια από τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τη συγχρηματοδότηση, σύμφωνα με τους κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι να δημοσιοποιούνται τα ονόματα των δικαιούχων των προγραμμάτων, καθώς και τα ποσά, με οποία έχουν ωφεληθεί, στην ιστοσελίδα του ΟΑΕΔ ή/και του ΕΣΠΑ 2007-2013 (www.espa.gr) .
  4. Η επιχορήγηση που σας έχει εγκριθεί εμπίπτει στις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1998/2006 της Επιτροπής της 15ης Δεκεμβρίου 2006 σχετικά με τις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας (Κανονισμός “de minimis”, δημοσιευμένος στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ L379/5, 28.12/2006). Ο Κανονισμός αυτός ορίζει ότι το σύνολο των ενισχύσεων de minimis που χορηγούνται σε μια δεδομένη επιχείρηση δεν πρέπει να υπερβαίνει το ποσό των 200.000 ευρώ σε οποιαδήποτε περίοδο τριών συνεχομένων οικονομικών ετών (ή το ποσό των 100.000 ευρώ για τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα των οδικών μεταφορών). Αυτό σημαίνει ότι η ενίσχυση που έχει λάβει ή θα λάβει η επιχείρησή σας βάσει του προγράμματος των Νέων Ελεύθερων Επαγγελματιών του ΟΑΕΔ στο οποίο υπαχθήκατε, αθροιζόμενη με οποιαδήποτε άλλη de minimis ενίσχυση τυχόν λάβει η επιχείρησή σας από άλλα προγράμματα τα επόμενα δύο έτη, δεν πρέπει να υπερβαίνουν συνολικά τα ως άνω ποσά.
  5. Επιπλέον, σας ενημερώνουμε ότι στο πρόγραμμα στο οποίο έχετε υπαχθεί έχει τροποποιηθεί ως εξής:
    Οι ΝΕΕ που θα διατηρήσουν την επιχείρηση τους για δώδεκα (12) επιπλέον μήνεςμετά το δωδεκάμηνο διάστημα της επιχορήγησης, θα επιχορηγούνται με το επιπλέον ποσό των 5.000,00 €, το οποίο θα καταβάλλεται ύστερα από την υποβολή της σχετικής αίτησης εντός 60 ημερών από την λήξη του δεύτερου δωδεκαμήνου.
    Επιπλέον, οι ΝΕΕ που θα διατηρήσουν την επιχείρηση τους για δώδεκα (12) επιπλέον μήνες μετά το δεύτερο (2ο) δωδεκάμηνο διάστημα της επιχορήγησης, θα επιχορηγούνται με το επιπλέον ποσό των 1.000,00 €, το οποίο θα καταβάλλεται ύστερα από την υποβολή της σχετικής αίτησης εντός 60 ημερών από την λήξη του τρίτου δωδεκαμήνου.

Εάν επιθυμείτε να ενταχθείτε στο πρόγραμμα με τους νέους όρους θα πρέπει να συμπληρώσετε τη δήλωση συμμετοχής  και να την προσκομίσετε άμεσα στην Υπηρεσία που έχετε υπαχθεί. Σε αντίθετη περίπτωση θα συνεχίσετε την υλοποίηση του προγράμματος με τους αρχικούς όρους και χωρίς το δικαίωμα της επιπλέον επιχορήγησης.
Για επιπλέον πληροφορίες και διευκρινήσεις μπορείτε να απευθυνθείτε στην Υπηρεσία που έχετε υπαχθεί.