ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ 10.000 ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΜΕΡΟΥΣ ΤΩΝ ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΣΕ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Το πρόγραμμα αφορά στην διατήρηση 10.000 θέσεων απασχόλησης σε ξενοδοχειακές επιχειρήσεις συνεχούς λειτουργίας, με την επιχορήγηση μέρους του μη μισθολογικού κόστους που αντιστοιχεί στο 40% των εργοδοτικών ασφαλιστικών εισφορών για χρονικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών.
Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή στο πρόγραμμα θα αρχίσει στις 23-7-2010 σύμφωνα με απόφαση του Διοικητή του Οργανισμού, και ως προθεσμία λήξης ορίζεται η 14-09-2010.

Δικαιούχοι και προϋποθέσεις συμμετοχής

Oι ξενοδοχειακές επιχειρήσεις συνεχούς λειτουργίας μπορούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα προώθησης της απασχόλησης με επιχορήγηση μέρους των εργοδοτικών ασφαλιστικών εισφορών για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους για την διατήρηση 10.000 θέσεων εργασίας, εφόσον πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:
α) διαθέτουν άδεια λειτουργίας του Ε.Ο.Τ. σε ισχύ,
β) διατηρήσουν τον ίδιο αριθμό τόσο του μόνιμου προσωπικού όσο και του προσωπικού με συμβάσεις ορισμένου χρόνου υπό την προϋπόθεση της επέκτασης της σύμβασης τους μέχρι τη λήξη του προγράμματος, που απασχολούσαν στις 30-4-2010, καθ’ όλη τη διάρκεια του προγράμματος, ήτοι για δώδεκα (12) μήνες.
γ) να μην έχουν προχωρήσει σε καταγγελία σύμβασης εργασίας από 1-1-2010 έως 30-4-2010.

Επιχειρήσεις που παρουσιάζουν μείωση προσωπικού λόγω καταγγελίας σύμβασης εργασίας από 1-1-2010 έως 30-4-2010, εντάσσονται στο πρόγραμμα εφόσον αντικαταστήσουν τουλάχιστον το 20% των απολυθέντων, εντός 30 ημερών από την ημερομηνία υποβολής της σχετικής αίτησης υπαγωγής.
Ομοίως εντάσσονται στο πρόγραμμα επιχειρήσεις που παρουσιάζουν μείωση προσωπικού λόγω καταγγελίας σύμβασης εργασίας μετά τις 30-4-2010 εφόσον το αντικαταστήσουν εντός 30 ημερών από την αίτηση υπαγωγής.
Ξενοδοχειακή επιχείρηση συνεχούς λειτουργίας που διατηρεί σε λειτουργία περισσότερες μονάδες, (Ξενοδοχειακές – Μαρίνες – SPA – Γκόλφ, κλπ), μπορεί να ενταχθεί στο πρόγραμμα για οποιαδήποτε μονάδα επιθυμεί, με τις ίδιες προϋποθέσεις.
Στο πρόγραμμα μπορούν να υπαχθούν μόνο επιχειρήσεις που δεν ήταν προβληματικές, την 1η Ιουλίου του 2008.

Ωφελούμενοι του προγράμματος είναι:

α) ξενοδοχοϋπάλληλοι, οι οποίοι ανήκουν στο μόνιμο προσωπικό και οι οποίοι συνεχίζουν να απασχολούνται στις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις συνεχούς λειτουργίας με το ίδιο καθεστώς απασχόλησης για χρονικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών και

β) ξενοδοχοϋπάλληλοι με συμβάσεις ορισμένου χρόνου υπό την προϋπόθεση της επέκτασης της σύμβασης τους μέχρι τη λήξη του προγράμματος.
Στο πρόγραμμα δεν θα προσμετρώνται στον αριθμό προσωπικού και δεν θα εντάσσονται για επιχορήγηση, οι πρακτικά ασκούμενοι π.χ. των Α.Τ.Ε.Ι. και των Σχολών Τουριστικών Επαγγελμάτων.

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟΝ ΟΔΗΓΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΕΔΩ!!!!