ΝΕΟ!!! ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΣΩ ΟΑΕΔ

Μέσα στις επόμενες ημέρες αναμένεται η επίσημη ανακοίνωση του προγράμματος

Πρόγραμμα ενίσχυσης των ελληνικών επιχειρήσεων εν μέσω της κρίσης, συνολικού προϋπολογισμού 80 εκατ. ευρώ, προανήγγειλε ο Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ), ενώ η επίσημη ανακοίνωση αναμένεται μέσα στις επόμενες ημέρες.

Στόχος του εν λόγω προγράμματος είναι η χρηματοδότηση προγραμμάτων για την μελέτη και εφαρμογή «Ολοκληρωμένων Σχεδίων Διαρθρωτικής Προσαρμογής Επιχειρήσεων και εργαζομένων», προκειμένου να μπορέσουν οι επιχειρήσεις να ανταποκριθούν στις νέες συνθήκες που διαμορφώνει η οικονομική κρίση, καθώς και να ενσωματώσουν νέες τεχνολογίες στη διαδικασία παραγωγής τους. Η χρηματοδότηση του προγράμματος παρέχεται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού».

Οι ελληνικές επιχειρήσεις χωρίζονται, ανάλογα με το εργατικό τους δυναμικό, σε όσες απασχολούν 1- 49 άτομα με εξαρτημένη σχέση εργασίας και όσες έχουν προσωπικό άνω των 50 ατόμων με την ίδια μορφή εργασίας.

Εφόσον μία επιχείρηση υποβάλλει αίτηση για συμμετοχή στο πρόγραμμα, μπορεί να λάβει χρηματοδότηση 100% για τα ακόλουθα:

– Συμβουλευτικές Υπηρεσίες προσαρμογής σε θέματα προσωπικού, σύνταξης και υποβολής Φακέλου Υποβολής επιχειρησιακής λειτουργίας, επίβλεψης υλοποίησης του σχεδίου προσαρμογής κτλ.

– Κατάρτιση του προσωπικού σε γνωστικά αντικείμενα που είναι απαραίτητα για την προσαρμογή της επιχείρησης στις νέες συνθήκες που έχει επιφέρει η οικονομική κρίση.

Όσον αφορά στην πρώτη ομάδα, αίτηση συμμετοχής μπορούν να υποβάλλουν όσες επιχειρήσεις έχουν κάνει έναρξη δραστηριότητας πριν την 1η Ιανουαρίου 2008 και έχουν έδρα στην Ελληνική Επικράτεια. Ο συνολικός προϋπολογισμός της χρηματοδότησης για την πρώτη ομάδα επιχειρήσεων ανέρχεται σε 20 εκατ. ευρώ, ενώ οι δικαιούχοι χρηματοδοτούνται με τη μορφή επιχορηγήσεων ήσσονος σημασίας (de minimis) και δεν μπορούν να ξεπεράσουν συνολικά το ποσό των 200.000 ευρώ.

Να σημειωθεί πως οι επιχειρήσεις που απασχολούν 1- 19 άτομα προσωπικό θα συμμετέχουν στο πρόγραμμα μέσω του Κλαδικού τους Φορέα υποχρεωτικά, ο οποίος θα κληθεί να συντάξει και να υποβάλλει Κλαδικό Σχέδιο Διαρθρωτικής Προσαρμογής για τις Πολύ Μικρές και Μικρές Επιχειρήσεις. Όσες επιχειρήσεις έχουν προσωπικό 20- 49 άτομα προσωπικό, θα έχουν τη δυνατότητα επιλογής του τρόπου συμμετοχής τους, είτε μέσω του Κλαδικού τους Φορέα, είτε αυτοτελώς.

Παράλληλα, αίτηση για συμμετοχή στο πρόγραμμα μπορούν να υποβάλλουν όσες επιχειρήσεις απασχολούν άνω των 50 ατόμων με εξαρτημένη σχέση εργασίας και δεν ήταν προβληματικές την 1η Ιουλίου 2008, ενώ έχουν έδρα στην Ελληνική Επικράτεια και αντιμετωπίζουν επιχειρησιακά προβλήματα όπως:

– Αύξηση ζημιών
– Μείωση του κύκλου εργασιών
– Διόγκωση αποθεμάτων
– Πλεονάζουσα παραγωγική ικανότητα
– Φθίνουσα ταμειακή ροή
– Αυξανόμενη δανειοληψία
– Αύξηση των οικονομικών επιβαρύνσεων
– Εξασθένιση ή εξαφάνιση της αξίας του καθαρού ενεργητικού

Ο συνολικός προϋπολογισμός χρηματοδότησης για την παραπάνω ομάδα επιχειρήσεων ανέρχεται σε 60 εκατ. ευρώ, ενώ σε κάθε επιχείρηση αναλογεί ποσό μέχρι 500.000 ευρώ.