ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΝΕΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ 2009-2010 ΄Β ΚΥΚΛΟΣ (Ν.Ε.Ε. 2009)

ΑΝΟΙΓΕΙ ΤΕΛΙΚΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΠΩΣ ΣΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΑΜΕ ΧΘΕΣ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 5 ΙΟΥΛΙΟΥ!!!

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ!!! ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΔΩ!!!


Ενημερωθείτε εδώ

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Τεύχος Β 2593/31-12-2009 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού με την οποία καταρτίζεται πρόγραμμα 2.500 νέων ελευθέρων επαγγελματιών ηλικίας 22 – 64 ετών με το διακριτικό τίτλο «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΝΕΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2009 − Β΄ ΚΥΚΛΟΣ».
ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ.
Σκοπός του προγράμματος είναι η προώθηση ανέργων στην απασχόληση, μέσω της οικονομικής ενίσχυσης επιχειρηματικών πρωτοβουλιών.
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ.
Από τις 2.500 θέσεις:
• 1.250 θέσεις θα καλυφθούν από ανέργους ηλικίας 22 – 32 ετών.
• 1.250 θέσεις θα καλυφθούν από ανέργους ηλικίας 33 – 64 ετών.

ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ
1) Να έχουν την ιδιότητα του ανέργου (διαθέτοντας δελτίο ανεργίας σε ισχύ την ημερομηνία έναρξης της δραστηριότητάς τους ή μέχρι και τριάντα (30) ημέρες πριν την έναρξη) και να έχουν ωφεληθεί από τη διαδικασία της εξατομικευμένης παρέμβασης.
2) Να έχουν παρακολουθήσει σεμινάριο επιχειρηματικότητας σε Κέντρο Προώθησης της Απασχόλησης (ΚΠΑ) του ΟΑΕΔ.
3) Να έχουν ελληνική υπηκοότητα ή υπηκοότητα άλλου Κράτους – Μέλους της Ε.Ε. ή να είναι ομογενείς που έχουν δικαίωμα διαμονής και απασχόλησης στη χώρα μας.
4) Να διαθέτουν αριθμό φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ) και (οι άντρες υποψήφιοι) να έχουν εκπληρώσει ή νόμιμα απαλλαγεί από τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις.
5) Να έχουν κάνει έναρξη δραστηριότητας από την 01/10/2009 και μετά.

Δύναται να υπαχθεί στο Πρόγραμμα, με την προϋπόθεση ότι μετέχει με ποσοστό τουλάχιστον 51% στο εταιρικό κεφάλαιο, μέλος:
− Ομόρρυθμης Εταιρείας (Ο.Ε.).
− Ετερόρρυθμης Εταιρείας (Ε.Ε.), μόνο για το ομόρρυθμο μέλος της και
−Ε.Π.Ε.
Δίνεται η δυνατότητα υποβολής αίτησης υπαγωγής στο πρόγραμμα στους επαγγελματίες οι οποίοι υπέβαλαν αίτηση για το πρόγραμμα ΝΕΕ ηλικίας 22 – 64 ετών με το διακριτικό τίτλο «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΝΕΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2009» (η με αρ. 1075/10/3.3.2009 απόφαση του ΔΣ του ΟΑΕΔ – ΦΕΚ 603/Β/2−4−2009) και το επιχειρηματικό τους σχέδιο απορρίφθηκε από την Τριμελή Επιτροπή Αξιολόγησης, εφόσον ανακαλέσουν με δήλωσή τους τις ενστάσεις που δεν έχουν εξεταστεί μέχρι τη δημοσίευση της παρούσης στο ΦΕΚ και βελτιώσουν το επιχειρηματικό τους σχέδιο στα σημεία που αφορούν στους λόγους απόρριψης και εφόσον τηρούν τους όρους και τις προϋποθέσεις της παρούσης Απόφασης εκτός της ημερομηνίας έναρξης επιτηδεύματος.

ΠΟΣΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ:
Το ποσό της επιχορήγησης για κάθε νέο ελεύθερο επαγγελματία που υπάγεται στο πρόγραμμα καθορίζεται ως εξής:
• Για ανέργους ηλικίας 22 – 32 στα 18.000,00€.
• Για ανέργους ηλικίας 33 – 64 στα 15.000,00€.
Το ποσό της επιχορήγησης θα καταβάλλεται ως εξής:
Η προκαταβολή και η πρώτη δόση θα είναι ίση με το 35% της επιχορήγησης και η δεύτερη δόση ίση με το 30% της επιχορήγησης.
Το ποσό της επιχορήγησης προσαυξάνεται κατά 3.000,00€ στις περιπτώσεις:
• μέλους εταιρείας (Ο.Ε., Ε.Ε. για το ομόρρυθμο μέλος της ή Ε.Π.Ε.), όπως περιγράφεται στην παρ. 2 της παρούσας όταν το ποσοστό συμμετοχής του στο εταιρικό κεφάλαιο δεν υπερβαίνει το 60% και
• επιδοτούμενων ανέργων, που διακόπτουν την επιδότηση ανεργίας μέχρι και τον δεύτερο (2ο) μήνα της επιδότησής τους.
Οι ΝΕΕ που θα διατηρήσουν την επιχείρησή τους για δώδεκα (12) επιπλέον μήνες μετά το δωδεκάμηνο διάστημα της επιχορήγησης, θα επιχορηγούνται με το επιπλέον ποσό των 5.000,00€, το οποίο θα καταβάλλεται ύστερα από την υποβολή της σχετικής αίτησης εντός 60 ημερών από την λήξη του δεύτερου δωδεκαμήνου.