Στηρίζω 2009

ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ ΣΥΝΤΟΜΑ Η ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 2310 635424

Ο Κανονισμός του Προγράμματος “Στηρίζω 2009” προδημοσιεύθηκε στις 10/07/2009.
Θα ακολουθήσει η προκήρυξη και ο οριστικός κανονισμός από τη Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας

Σκοπός του προγράμματος «ΣΤΗΡΙΖΩ 2009»

«Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται με το συνολικό ποσό των 40.000.000,0€ ευρώ (Δημόσια Δαπάνη) από τα παρακάτω επιχειρησιακά προγράμματα:
1. Ποσό 26.755.024€ από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα» που εγκρίθηκε με την υπ΄αριθ. Ε(2007) 5338/26-10-2007 απόφαση έγκρισης για κοινοτική ενίσχυση από το ΕΤΠΑ, στο πλαίσιο της σύγκλισης για τις οκτώ Περιφέρειες της Ελλάδος (CC1 GR161 PO001). Το πρόγραμμα εντάσσεται στον άξονα προτεραιότητας 2 «Ενίσχυση της Επιχειρηματικότητας και της Εξωστρέφειας» στον κωδικό θεματικής προτεραιότητας 09 «Άλλα μέτρα για την τόνωση της έρευνας και της Καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας των ΜΜΕ». Το πρόγραμμα εναρμονίζεται με το Γενικό Στόχο ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας και της εξωστρέφειας, την αναβάθμιση του παραγωγικού ιστού της χώρας, την αύξηση των παραγωγικών επενδύσεων και των εισροών Ξένων Άμεσων Επενδύσεων και στην γενική ποιοτική αναβάθμιση των προσφερόμενων προϊόντων και υπηρεσιών σε όλους τους τομείς.
Συγχρόνως το πρόγραμμα εναρμονίζεται με τους ειδικούς στόχους του άξονα προτεραιότητας 2 που αφορούν την:
· Υποστήριξη και αύξηση των παραγωγικών επενδύσεων που συμβάλλουν στην ενίσχυση της παρουσίας των ελληνικών επιχειρήσεων στην εγχώρια και τις διεθνείς αγορές με έμφαση στην ποιοτική αναβάθμιση, την τυποποίηση και την πιστοποίηση των ελληνικών προϊόντων και επιχειρήσεων.
· Αναβάθμιση / μετεξέλιξη της επιχειρηματικότητας ανάγκης σε επιχειρηματικότητα υψηλών δυνατοτήτων – Αναβάθμιση της επιχειρηματικής βάσης σε τομείς που υστερούν ως προς την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας ή λειτουργούν υπό ανεπίκαιρες μορφές

Προϋποθέσεις Συμμετοχής

1. Δικαίωμα συμμετοχής στο Πρόγραμμα έχουν οι υφιστάμενες πολύ μικρές μεταποιητικές επιχειρήσεις (βλέπε Παράρτημα ΙΙ σύμφωνα με τον Κανονισμό 800/2008 της Επιτροπής), για τις οποίες συντρέχουν αθροιστικά οι παρακάτω προϋποθέσεις:
· Έχουν κέντρο άσκησης της δραστηριότητας τους μέσα στα όρια της επικράτειας.
· Ασκούν μία από τις επιλέξιμες δραστηριότητες των κλάδων μεταποίησης του πίνακα του Παραρτήματος Ι του παρόντος.
· Η κύρια δραστηριότητα της επιχείρησης να ανήκει στους επιλέξιμους κλάδους της μεταποίησης βάση των μεγαλύτερων ακαθάριστων εσόδων (σύμφωνα με τον κωδικό 761 του εντύπου Ε3 της φορολογικής δήλωσης).
· Έχουν κλείσει τουλάχιστον μία πλήρη (τουλάχιστον 12μηνη) φορολογική χρήση.
· Απασχολούσαν, κατά το έτος 2008, 0 – 9 άτομα με σχέση εξαρτημένης εργασίας (στα οποία δεν περιλαμβάνονται οι αυτοαπασχολούμενοι), εκφραζόμενα σε Ετήσιες Μονάδες Εργασίας (ΕΜΕ).
· Ο μέσος όρος του κύκλου εργασιών της τελευταίας τριετίας ανέρχεται από 20.000€ έως 2.000.000,0€.
· Έχουν σε ισχύ άδεια λειτουργίας ως προς μεταποιητική τους δραστηριότητα ή σχετικό απαλλακτικό.
· Διαθέτουν τεκμηριωμένα την απαιτούμενη ίδια συμμετοχή κατά την υποβολή της πρότασης.
2. Στο πρόγραμμα εντάσσονται επιχειρήσεις με νομική μορφή που θα πρέπει να είναι ατομική επιχείρηση ή εταιρεία (Ομόρρυθμη, Ετερόρρυθμη, ΕΠΕ ή Ανώνυμη ή Συνεταιρισμός).
3. Κάθε επιχείρηση έχει δικαίωμα συμμετοχής σε μία (1) μόνο πρόταση. Σε περίπτωση συμμετοχής σε περισσότερες από μία προτάσεις στο Πρόγραμμα, οι προτάσεις που αυτό το Νομικό πρόσωπο συμμετέχει θα απορρίπτονται όλες.

Επιλέξιμες Δαπάνες
7.1 Κατηγορίες Επιλέξιμων Δαπανών
Κατά τη διαμόρφωση του συνολικού προτεινόμενου προϋπολογισμού από την επιχείρηση, είναι υποχρεωτική η σύνδεση των προβλεπόμενων δαπανών με τις παρακάτω κατηγορίες επιλέξιμων δαπανών.
1. Εξοπλισμός και Ειδικές Εγκαταστάσεις
2. Κτιριακά & Διαμόρφωση Χώρων μέσω άδειας εργασιών μικρής κλίμακας
3. Δαπάνες Διαφήμισης – Συμμετοχή σε Εκθέσεις Εσωτερικού – Εξωτερικού
4. Άλλες άϋλες Δαπάνες

Όρια προϋπολογισμών και Ποσοστό Χρηματοδότησης

1. Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει τα όρια του προϋπολογισμού των προτάσεων σε ΕΥΡΩ (μη περιλαμβανομένου του Φ.Π.Α.), καθώς επίσης και το ποσοστό της Δημόσιας Χρηματοδότησης

Ανώτατο όριο συνολικού επιχορηγούμενου προϋπολογισμού της πρότασης Κατώτατο όριο συνολικού επιχορηγούμενου προϋπολογισμού της πρότασης Ποσοστό Δημόσιας Χρηματοδότησης επί του συνολικού εγκεκριμένου προϋπολογισμού της πρότασης
€60.000

για τις επιχειρήσεις του τομέα μεταποίησης ως ορίζονται στο Παράρτημα Ι

€ 10.000 50% γενικά

Έως 60% σε νησιά κάτω των 5.000 κατοίκων (απογραφή 2001) και πυρόπληκτες – σεισμόπληκτες  περιοχές

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση επί του Προγράμματος «ΣΤΗΡΙΖΩ 2009» μπορείτε να επικοινωνείτε

[contact-form 1 “Contact form 1”]