ΝΕΑΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΒΓΗΚΑΝ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΗΜΕΡΑ 01/07/2010

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ ΓΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ ΓΙΑ ΤΙΣ ΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ

ΕΣΠΑ 2007-2013

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

«ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ»  2007-2013

Πρόγραμμα «Ενίσχυση Επιχειρηματικότητας Νέων»

Το πρόγραμμα υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα» (ΕΠΑΝ ΙΙ) και εντάσσεται στον άξονα προτεραιότητας 2, ο οποίος επιδιώκει την επέκταση της εξωστρεφούς επιχειρηματικότητας ως ισχυρής και ικανής συνθήκης για την παραγωγική αναβάθμιση της χώρας προς αγαθά και υπηρεσίες υψηλής προστιθέμενης αξίας με ενσωμάτωση γνώσης και καινοτομίας με ποιότητα και περιβαλλοντική ευαισθησία.

Το πρόγραμμα αποσκοπεί στη διευκόλυνση – μέσω χρηματοδοτικών ενισχύσεων – της ίδρυσης νέων επιχειρήσεων από νέους ηλικιακά επιχειρηματίες (Επιχειρηματικότητα Νέων) σε όλους σχεδόν τους τομείς επιχειρηματικής δραστηριότητας.

Η Δημόσια Δαπάνη του προγράμματος συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης – ΕΤΠΑ) και το Ελληνικό Δημόσιο.
Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης (ΕΦΔ) για την Έκδοση της Προκήρυξης είναι η Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας – Διεύθυνση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων.
Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης (ΕΦΔ) για την Αξιολόγηση, Διαχείριση και Παρακολούθηση Υλοποίησης του Προγράμματος είναι ο Ελληνικός Οργανισμός Μικρών – Μεσαίων Επιχειρήσεων και Χειροτεχνίας Ανώνυμη Εταιρεία (ΕΟΜΜΕΧ Α.Ε.)

Δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα έχουν νέοι και νέες που γεννήθηκαν από 01/01/1970 μέχρι και 31/12/1991, είναι άνεργοι, μισθωτοί ή ελεύθεροι επαγγελματίες που δεν ασκούσαν επιχειρηματική δραστηριότητα από 01/01/2008 έως και την ημερομηνία προδημοσίευσης του προγράμματος (04/03/2009).

Η επιχορήγηση των προτάσεων που θα επιλεγούν θα ανέλθει στο 50% του συνολικού εγκεκριμένου προϋπολογισμού (60% σε νησιά κάτω των 5.000 κατοίκων και σε πυρόπληκτες των νομών Ηλείας, Μεσσηνίας, Λακωνίας, Αρκαδίας, Εύβοιας, περιοχή Αιγιαλείας και επιλεγμένες περιοχές των νομών Κεφαλληνίας και Μαγνησίας που έχουν χαρακτηρισθεί ως πυρόπληκτες).

Ο συνολικός επιχορηγούμενος προϋπολογισμός της πρότασης δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 200.000€ για τις επιχειρήσεις του τομέα της μεταποίησης και του τομέα της ανακύκλωσης / περιορισμού ρύπανσης, τα 100.000€ για τις επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών και τουρισμού και τα 80.000€ για τις εμπορικές επιχειρήσεις με κατώτατο όριο για όλες τις περιπτώσεις τα 30.000€.

Οι όροι του προγράμματος (προϋποθέσεις, δικαιολογητικά, κριτήρια, διαδικασίες επιλογής κ.τ.λ.) παρουσιάζονται αναλυτικά στον Κανονισμό Υλοποίησης του Προγράμματος.

Οι προτάσεις θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά (μέσω διαδικτύου) μετά τις 15/06/2009 και μέχρι τις 14/09/2009.

Το Έντυπο Ηλεκτρονικής Υποβολής θα είναι σύντομα στη διάθεσή σας.
Το Υπόδειγμα Εντύπου Υποβολής (δείτε στα Σχετικά Αρχεία) είναι μόνο για ενημέρωση σχετικά με το περιεχόμενο του Εντύπου Ηλεκτρονικής Υποβολής που θα κληθείτε να υποβάλλετε.

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση επί του Προγράμματος «Ενίσχυση Επιχειρηματικότητας Νέων» μπορείτε να επικοινωνείτε
[contact-form 1 “Contact form 1”]