Συμπληρωματικές Aσφαλίσεις

Ασφάλιση Θανάτου, Μόνιμης-Ολικής Ανικανότητας από ατύχημα (Θ.Α.Μ.Α.)

Η συμπληρωματική αυτή ασφάλιση καλύπτει τον Ασφαλισμένο σε περίπτωση θανάτου ή Μόνιμης Ανικανότητας από Ατύχημα.

Σε περίπτωση θανάτου καταβάλλει εφάπαξ το ασφαλισμένο κεφάλαιο. Σε περίπτωση που λόγω απώλειας χρήσης μέλους του σώματός του περιορίζονται οι ικανότητές του, η αποζημίωση υπολογίζεται σε ποσοστό του ασφαλισμένου κεφαλαίου σύμφωνα με το σχετικό πίνακα που υπάρχει στο συμβόλαιο.

Σε περίπτωση ατυχήματος με μεταφορικό μέσο τα ασφαλισμένα κεφάλαια διπλασιάζονται.

Ασφάλιση Προσωπικών Ατυχημάτων (Π.Α.)

Η Συμπληρωματική αυτή Ασφάλιση προσφέρει στον Ασφαλισμένο, την κάλυψη του θανάτου και μόνιμης ανικανότητας από ατύχημα καθώς και:

  1. Ημερήσια Αποζημίωση λόγω Πρόσκαιρης Ολικής Ανικανότητας και καταβάλλεται για ένα χρονικό διάστημα (με ανώτατο όριο τα 2 χρόνια) που ο Ασφαλισμένος δεν μπορεί να ασκεί το επάγγελμά του.
  2. Iατροφαρμακευτικές Δαπάνες και καλύπτει έξοδα από 5% έως 10% του ασφαλισμένου κεφαλαίου ανάλογα με την ασφαλιστική κάλυψη.


Ασφάλιση Μόνιμης Ολικής Ανικανότητας (Μ.Ο.Α.)

Η Συμπληρωματική αυτή Ασφάλιση καλύπτει τον Ασφαλισμένο και τον αποζημιώνει σε περίπτωση που για οποιαδήποτε αιτία και πριν συμπληρώσει το 65ο έτος της ηλικίας του, έχει καταστεί μόνιμα και ολικά ανίκανος να ασκεί το επάγγελμά που ασκούσε ή άλλο ανάλογο των προσόντων του.

Η καταβολή του ασφαλισμένου κεφαλαίου πραγματοποιείται σε τρεις (3) ετήσιες δόσεις ως εξής:

  1. 30% κατά την ημερομηνία αναγνώρισης της ανικανότητας από την Εταιρία
  2. 30% ένα (1) έτος μετά την ημερομηνία καταβολής της πρώτης δόσης
  3. 40% ένα (1) έτος μετά την ημερομηνία καταβολής της δεύτερης δόσης

Απαλλαγή Πληρωμής Ασφαλίστρων (ΑΠΑ λόγω Μ.Ο.Α.)

Με την Συμπληρωματική αυτή Ασφάλιση η Εταιρία απαλλάσσει τον Συμβαλλόμενο (που θα πρέπει να είναι το ίδιο πρόσωπο με τον Ασφαλισμένο) από την υποχρέωση vα καταβάλλει τα ασφάλιστρα της Ασφάλισης Ζωής και των Συμπληρωματικών Ασφαλίσεων για όσο χρονικό διάστημα ο Ασφαλισμένος είναι Μόνιμα Ολικά Ανίκανος.

Απώλεια εισοδήματος

Η παροχή αυτή σκοπό έχει να αναπληρώσει το χαμένο εισόδημα του Ασφαλισμένου που λόγω Ατυχήματος ή Ασθενείας μένει προσωρινά ολικά ανίκανος και δεν μπορεί να ασκήσει το επάγγελμά του.

Η συμφωνημένη αποζημίωση καταβάλλεται όσο διαρκεί η ανικανότητα με ανώτατο όριο τα δύο χρόνια.

Η αποζημίωση καταβάλλεται μόνο στα άτομα που υφίστανται πραγματική Απώλεια Εισοδήματος

Ο Ασφαλισμένος μπορεί να επιλέξει η αποζημίωση να αρχίζει να του καταβάλλεται από την επόμενη ημέρα σε περίπτωση Ατυχήματος ή μετά από 8 ημέρες σε περίπτωση Ασθένειας.