Ισόβια Ασφάλιση

Η Ισόβια ασφάλιση καλύπτει τον ασφαλισμένο για όλη τη διάρκεια της ζωής του. Σε περίπτωση θανάτου του ασφαλισμένου, οποτεδήποτε κι αν συμβεί, η εταιρία καταβάλει στους δικαιούχους το ασφαλισμένο κεφάλαιο.

Για την πληρωμή των ασφαλίστρων ο ασφαλισμένος έχει την επιλογή να τα καταβάλει ή ισόβια ή για ορισμένη χρονική διάρκεια. Τα ισόβια συμβόλαια ασφάλισης συμμετέχουν στα κέρδη που προέρχονται από την επένδυση των μαθηματικών αποθεμάτων τους.

Επιπλέον ο ασφαλισμένος έχει δικαίωμα να εξαγοράσει το συμβόλαιο πριν το θάνατό του εισπράττοντας μέρος από τα αποθέματά του.

Τέλος, τα συμβόλαια αυτά δίνουν την δυνατότητα στον ασφαλισμένο για δανεισμό με ευνοϊκό επιτόκιο και με κεφάλαιο που δεν θα είναι μεγαλύτερο από τα αντίστοιχα αποθέματά του.