Ασφάλιση Δανειολήπτη

Το πρόγραμμα ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΗ ΜΕΙΟΥΜΕΝΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ είναι ένα προϊόν ΖΩΗΣ τμηματικών σταθερών καταβολών και απευθύνεται σε όλους τους δανειοδοτούμενους μέσω Τραπεζών. Σκοπός του η διασφάλιση της ομαλής αποπληρωμής των δανείων τους και κατά συνέπεια την αποφυγή όλων των δυσάρεστων συνεπειών για τους ίδιους και τις οικογένειές τους, σε περίπτωση Μόνιμης Ολικής Ανικανότητας ή Θανάτου, από οποιαδήποτε αιτία.

Σε περίπτωση Θανάτου ή Μόνιμης Ολικής Ανικανότητας η εταιρία καταβάλλει στον δικαιούχο το ασφαλισμένο κεφάλαιο που αντιστοιχεί στο έτος εντός του οποίου επήλθε ο Θάνατος ή η Μόνιμη Ολική Ανικανότητα του ασφαλισμένου