Δηλώσεις Κτηματολογίου

Γενικές Πληροφορίες

Η κτηματογράφηση για τις 107 νέες περιοχές που εντάσσονται στο Κτηματολόγιο θα ολοκληρωθεί σε δύο φάσεις:Η πρώτη περιλαμβάνει την υποβολή των δηλώσεων, τον κατ’ αρχάς εντοπισμό των ακινήτων και την καταχώρισή τους σε ψηφιακή βάση δεδομένων. Η δεύτερη τη νομική επικύρωση των δικαιωμάτων και την ακριβή οριοθέτηση των γεωτεμαχίων.Αυτό σημαίνει ότι θα γίνει ανάρτηση των δικαιωμάτων, υποβολή ενστάσεων και διαδικασία εκδίκασής τους, καθώς και επιτόπια καταμέτρηση των γεωτεμαχίων όπου χρειαστεί. Έτσι, χωρίς καμία έκπτωση στην ποιότητα των μελετών, θα ολοκληρωθεί η διαδικασία της κτηματογράφησης (συμπεριλαμβανομένων και των δύο φάσεων) σε τριάμισι χρόνια περίπου από σήμερα.Σήμερα είμαστε στην πρώτη φάση.

Ποια ακίνητα δηλώνονται;

Η δήλωση αφορά όλα τα ακίνητα των 107 περιοχών, είτε είναι εντός είτε είναι εκτός σχεδίου, είτε είναι αγροτικά είτε είναι αστικά.
Σε περιπτώσεις κληρονομιάς τι ισχύει;

Υπάρχουν ειδικές περιπτώσεις ιδιοκτησιών, για τις οποίες απαιτείται η υποχρεωτική κατάθεση εγγράφων ως εξής:
Αν η κυριότητα επί ενός ακινήτου έχει περιέλθει σε αυτόν που το δηλώνει δυνάμει διαφορετικών τίτλων (π.χ., το 25% με δωρεά, το 30% με γονική παροχή και το 45% με αγορά), απαιτείται η κατάθεση όλων των τίτλων και η συμπλήρωση των σχετικών πεδίων στην ενότητα «Στοιχεία Δικαιώματος».
Αν το δικαίωμα έχει αποκτηθεί με κληρονομιά, μπορεί να δηλωθεί ακόμα και αν δεν έχει γίνει αποδοχή κληρονομιάς (ή άλλη ισοδύναμη πράξη, όπως κληρονομητήρια). Σε αυτή την περίπτωση πρέπει να προσκομιστούν τα απαραίτητα δικαιολογητικά, ανάλογα με την ύπαρξη ή όχι διαθήκης. Συγκεκριμένα:
Κληρονομιά με διαθήκη: θα πρέπει να υποβάλλονται ο τίτλος του κληρονομούμενου, εφόσον υπάρχει, ληξιαρχική πράξη θανάτου, αντίγραφο της δημοσιευμένης διαθήκης, πιστοποιητικό περί μη δημοσιεύσεως άλλης διαθήκης και πιστοποιητικό περί μη αποποιήσεως κληρονομιάς.
Κληρονομιά χωρίς διαθήκη: θα πρέπει να υποβάλλονται ο τίτλος του κληρονομούμενου, εφόσον υπάρχει, ληξιαρχική πράξη θανάτου, πιστοποιητικό εγγύτερων συγγενών, πιστοποιητικό περί μη δημοσιεύσεως διαθήκης και πιστοποιητικό περί μη αποποιήσεως κληρονομιάς.
Σε περίπτωση που υπάρχει έκτακτη χρησικτησία, αν δεν υπάρχει τελεσίδικη δικαστική απόφαση, πρέπει να υποβληθούν έγγραφα που να αποδεικνύουν τη χρησικτησία, όπως λογαριασμοί ΔΕΗ, ΟΤΕ, κτλ., μισθωτήρια, αποδεικτικά επιδότησης, πράξη αναγνώρισης ορίων, ένορκες βεβαιώσεις κτλ. Από τα έγγραφα θα πρέπει να αποδεικνύεται 20ετής νομή και κατοχή του ακινήτου.

Για την υποβολή της δήλωσης είναι υποχρεωτική η προηγούμενη κααβολή του πάγιου τέλους κτηματογράφησης;

Η καταβολή του πάγιου τέλους αποτελεί προϋπόθεση για να γίνει δεκτή η δήλωση. Στις αστικές περιοχές το πάγιο τέλος είναι 35 ευρώ ανά δικαίωμα, ενώ για τους βοηθητικούς χώρους (αποθήκες, γκαράζ), που αποτελούν αυτοτελείς ιδιοκτησίες το τέλος είναι 20 ευρώ. Δηλαδή, κάθε πολίτης που υποχρεούται να κάνει δήλωση, όπως αναφέρθηκε αναλυτικά ανωτέρω, πρέπει να καταβάλει το πάγιο τέλος κτηματογράφησης. Αυτό σημαίνει ότι αν για ένα ακίνητο υπάρχουν δύο συνιδιοκτήτες, θα καταβάλουν και οι δύο το τέλος κτηματογράφησης.
Ειδικά στις αγροτικές περιοχές τα φυσικά πρόσωπα που δηλώνουν περισσότερα από δύο δικαιώματα κυριότητας ή δουλείας καταβάλλουν πάγια τέλη για δύο μόνο δικαιώματα, ανεξάρτητα από τον συνολικό αριθμό δικαιωμάτων που δηλώνουν στον συγκεκριμένο ΟΤΑ.
Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας εγγραφής του ακινήτου στο Κτηματολόγιο, δηλαδή περίπου μετά τέσσερα χρόνια, ο ιδιοκτήτης θα κληθεί να καταβάλει πρόσθετο τέλος 1ο/οο επί της αντικειμενικής αξίας του ακινήτου, αφαιρουμένων από αυτήν 20.000 ευρώ

Αν δεν υποβάλω δήλωση;

Αν δεν υποβληθεί δήλωση απαγορεύεται η κατάρτιση εμπράγματης δικαιοπραξίας για το δικαίωμα που δεν δηλώθηκε, καθώς επίσης και η χορήγηση άδειας οικοδομής στο όνομα εκείνου που δεν δήλωσε το δικαίωμα επί της ιδιοκτησίας. Οποιαδήποτε απαγόρευση ή ακυρότητα αίρεται με την κατάθεση της δήλωσης από εκείνον που παρέλειψε να δηλώσει είτε εκείνου που αποκτά εγγραπτέο δικαίωμα

Αν θέλω να πουλήσω την ιδιοκτησία μου;

Όποιος αποκτά δικαίωμα ιδιοκτησίας κατά την περίοδο συλλογής δηλώσεων υποχρεούται να υποβάλει δήλωση, άσχετα εάν το δικαίωμα έχει ήδη δηλωθεί από τον προηγούμενο δικαιούχο.

Ποια διαδικασία ακολουθείται μετά τη δήλωση;
Μετά την υποβολή και επεξεργασία των δηλώσεων και των λοιπών συλλεχθέντων στοιχείων συντάσσονται οι προσωρινοί κτηματολογικοί πίνακες και διαγράμματα της ανάρτησης, η οποία διενεργείται στο Γραφείο Κτηματογράφησης. Κατά τη διάρκειά της υποβάλλονται από τους έχοντες έννομο συμφέρον αιτήσεις διόρθωσης και ενστάσεις κατά των προσωρινών κτηματολογικών στοιχείων της ανάρτησης, οι οποίες εξετάζονται από το Γραφείο Κτηματογράφησης ή τις Επιτροπές Ενστάσεων, αντιστοίχως.Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας αυτής, το Γραφείο Κτηματογράφησης λαμβάνοντας υπόψη τις αποφάσεις των Επιτροπών Ενστάσεων, την επεξεργασία των αιτήσεων διόρθωσης και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο έχει συλλεχθεί ως την ημερομηνία που ορίζεται με απόφαση του ΟΚΧΕ, συντάσσει τους τελικούς κτηματολογικούς πίνακες και διαγράμματα και περαιώνεται η κτηματογράφηση.
Μετά την έκδοση της διαπιστωτικής πράξης περαίωσης της κτηματογράφησης από τον ΟΚΧΕ διενεργούνται οι πρώτες εγγραφές και εκδίδεται απόφαση του ΟΚΧΕ, με την οποία ορίζεται η ημερομηνία έναρξης ισχύος του Κτηματολογίου στην κτηματογραφηθείσα περιοχή. Η απόφαση αυτή σηματοδοτεί τη μετάβαση από το σύστημα Μεταγραφών και Υποθηκών στο σύστημα του Κτηματολογίου.

Αν χρειαστώ πιστοποιητικά για την ιδιοκτησία μου;

Η εφαρμογή του Κτηματολογίου διευκολύνει την έκδοση πιστοποιητικών. Για κάθε αίτηση για έκδοση πιστοποιητικού ή οιουδήποτε άλλου προβλεπόμενου από τον νόμο εγγράφου, ή αίτηση διόρθωσης, ή ένσταση, ο νόμος προβλέπει την καταβολή τέλους 5 ευρώ. Για τις αντίστοιχες διαδικασίες πληρωμής, οι πολίτες θα πληροφορούνται από τα αρμόδια Γραφεία Κτηματογράφησης. Εξαιρούνται Καλλιθέα και Π. Φάληρο. Στον Δήμο Καλλιθέας οι πολίτες δεν θα υποβάλουν δήλωση ιδιοκτησίας. Τα στοιχεία των ιδιοκτητών και των ακινήτων θα δοθούν από την Υπηρεσία Κτηματολογίου Πρωτευούσης. Επίσης, στον Δήμο Παλαιού Φαλήρου δεν θα υποβάλουν δήλωση ιδιοκτησίας όσοι έχουν ακίνητη περιουσία στο τμήμα του δήμου που έχει καταγραφεί στο Κτηματολόγιο Πρωτευούσης. Πρόκειται για το τμήμα που περικλείεται από τη λεωφ. Συγγρού και τις οδούς Ελληνίδων, Ζησιμοπούλου, Αγ. Τριάδος, Δημοκρατίας, Πικροδάφνης και τη λεωφόρο Ποσειδώνος. Το Κτηματολόγιο Πρωτευούσης εντάσσεται στο νέο πρόγραμμα του Εθνικού Κτηματολογίου απευθείας, με βάση τα στοιχεία που τηρεί, γι’ αυτό και δεν χρειάζεται οι πολίτες να υποβάλουν δήλωση. Η σύνταξη των κτηματολογικών μελετών για τις δύο αυτές περιοχές ολοκληρώθηκε το 1992 και αφορά περίπου 12.700 γεωτεμάχια και 7.200 στρέμματα, ενώ έχουν καταγραφεί περίπου 206.000 ενεργά δικαιώματα