Προέγκριση Άδειας λειτουργίας Κ.Υ.Ε.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗΣ
ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

(Άρθρο 80, παρ. 2-3, του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων Ν.3463/2006)

Για τη χορήγηση προέγκρισης για την ίδρυση καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος (Κ.Υ.Ε.), ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει στον οικείο δήμο τα εξής δικαιολογητικά:

1. Αίτηση-Υπεύθυνη Δήλωση με πλήρη στοιχεία ταυτότητας, στην οποία θα δηλώνεται το είδος του καταστήματος, οι προσφερόμενες υπηρεσίες, η τοποθεσία και το οίκημα στο οποίο πρόκειται να λειτουργήσει το κατάστημα. Εφόσον πρόκειται για εταιρεία θα δηλώνεται η επωνυμία και η έδρα αυτής και θα προσκομίζεται το καταστατικό.

2. Διάγραμμα της περιοχής (σκαρίφημα ή αποτύπωση χάρτη) στο οποίο σημειώνεται η ακριβής θέση της εγκατάστασης.

3. Υπεύθυνη δήλωση του διαχειριστή της πολυκατοικίας, ή, εν ελλείψει, του ιδιοκτήτη του χώρου, στον οποίο θα εγκατασταθεί το κατάστημα ή εργαστήριο, στην οποία θα φαίνεται ότι ο Κανονισμός της Πολυκατοικίας ή εν ελλείψει, η πλειοψηφία των ιδιοκτητών των στεγαζόμενων στο ίδιο κτίριο διαμερισμάτων, μη συμπεριλαμβανομένων των λοιπών χώρων, (καταστημάτων, βοηθητικών χώρων κ.λπ.) δεν απαγορεύει τη χρήση του χώρου τούτου για τη λειτουργία του υπό ίδρυση καταστήματος ή εργαστηρίου (εφόσον το κατάστημα στεγάζεται σε χώρο οριζόντιας ιδιοκτησίας).

Επιπλέον 

 • Για καταστήματα του Π.Δ. 180/79 Μπαρ – Σνακ Μπαρ – Κέντρα Διασκέδασης – Καφενεία – Καφετέριες – Αναψυκτήρια – Πιτσαρίες – Αίθουσες Διενέργειας Τυχερών Παιγνίων – Μικτά Κατ/τα – Εστιατόρια – Ταβέρνες – Ψητοπωλεία – Οβελιστήρια – Καταστήματα με χρήση τραπεζοκαθισμάτων:
  α) Δήλωση του Ν. 1599/86 θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής με το εξής περιεχόμενο:
  «σύμφωνα με το άρθρο 3 του Π.Δ. 180/79, το κατάστημά μου, που βρίσκεται στην οδό ……., βρίσκεται σε απόσταση μεγαλύτερη των 50 μέτρων, κατευθείαν γραμμή μετρούμενη, από ναούς, σχολεία, κλινικές, νοσοκομεία, φροντιστήρια, στρατώνες, εργοστάσια, παιδικούς σταθμούς, νηπιαγωγεία, ορφανοτροφεία, βιβλιοθήκες, ωδεία, αθλητικούς χώρους και διάφορες άλλες σχολές.» και
  β) Δήλωση του Ν. 1599/86 θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής με το εξής περιεχόμενο:
  «Ο/Η κάτωθι υπογράφων/ουσα……………..… δεν έχω καταδικαστεί τελεσίδικα για κανένα από τα αδικήματα που αναφέρονται στις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 2 του πδ 180/1979, όπως αυτό ισχύει.» Επίσης να σημειωθεί πως η δήλωση αυτή γίνεται στην περίπτωση α) προσωπικής εταιρίας δηλ. Ο.Ε. ή Ε.Ε. από όλους τους εταίρους β) Ανώνυμης Εταιρείας από τα πρόσωπα που απαρτίζουν το Διοικητικό Συμβούλιο και γ) Ι.Κ.Ε. & Ε.Π.Ε. από τον εκπρόσωπο της εταιρείας
 • Για υπηκόους ξένου κράτους μέλους Ε.Ε. διαβατήριο και άδεια διαμονής
 • Για υπηκόους ξένου κράτους μη μέλους της Ε.Ε. διαβατήριο και άδεια διαμονής για άσκηση Ανεξάρτητης Οικονομικής Δραστηριότητας

3. Έγγραφο ότι είναι επιτρεπτή η χρήση του κατ/τος στην περιοχή και δεν υπάρχουν περιορισμοί ως προς τις Χρήσεις Γης . Σε περίπτωση που η διεύθυνση της οικοδ. Άδειας δε συμφωνεί με τη σημερινή, Βεβαίωση Ονοματοθεσίας.
Σημείωση:

 1. Όλες οι υπεύθυνες δηλώσεις πρέπει να έχουν θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής.
 2. Η χορήγηση προέγκρισης αποτελεί προϋπόθεση για τη χορήγηση  έναρξης επιτηδεύματος από την αρμόδια Δ.Ο.Υ.
 3. Η προέγκριση χορηγείται από τα κατά νόμο αρμόδια όργανα σε προθεσμία δέκα – πέντε (15) ημερών από την υποβολή της αίτησης. Σε περίπτωση παρέλευσης άπρακτης της προαναφερόμενης προθεσμίας, θεωρείται ότι η προέγκριση έχει χορηγηθεί σιωπηρά. Ο ενδιαφερόμενος μπορεί με αίτησή του να ζητήσει τη χορήγηση σχετικής βεβαίωσης από το Δήμο.
 4. Η προέγκριση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας έχει διάρκεια 3 μηνών  με δυνατότητα παράτασης για 2 ακόμη μήνες, κατόπιν αίτησής – γνωστοποίησης στο Δήμο, εντός της οποίας πρέπει να  υποβληθούν στον οικείο Δήμο όλα τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την οριστική έγκριση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας.
 5. Οι υπηρεσίες του Δήμου ελέγχουν ότι είναι επιτρεπτή η χρήση του κατ/τος στην περιοχή και δεν υπάρχουν περιορισμοί ως προς τις Χρήσεις Γης
 6.  Η χορήγηση προέγκρισης δεν παρέχει δικαίωμα νόμιμης λειτουργίας του καταστήματος προ της χορήγησης οριστικής άδειας ίδρυσης και λειτουργίας. (Άρθρο 80 παρ. 3)

ΠΡΟΣΟΧΗ

Πριν από κάθε άλλη ενέργειά σας (δηλ. υπογραφή συμβολαίου, αγοραπωλησίας ή μισθώσεως χώρου, διαμόρφωση των χώρων συγκρότησης του καταστήματος ή εργαστηρίου) θα πρέπει να απευθύνεσθε οπωσδήποτε στη Δ/νση Υγείας ή σε μηχανικό προκειμένου να πληροφορείσθε υπεύθυνα ότι όντως ο χώρος που πρόκειται να μισθωθεί, αγορασθεί ή να διαμορφωθεί έχει όλες τις προϋποθέσεις για να λειτουργήσει σαν Κ.Υ.Ε.