Μεταβίβαση Άδειας Λειτουργίας Κ.Υ.Ε (Υγιειονομικού)

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΑΔΕΙΑΣ

ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (σύμφωνα με το Άρθρο 80 παρ. 5 του Κώδικα Δήμων & Κοινοτήτων Ν.3463/2006)

1. Αίτηση ενδιαφερομένου  με πλήρη στοιχεία ταυτότητας.

2. Δύο (2) πρόσφατες φωτογραφίες, του ενδιαφερομένου ή σε περίπτωση εταιρίας του υγειονομικά υπευθύνου

3. Προβλεπόμενο Παράβολο

4. Μισθωτήριο συμβόλαιο (επικυρωμένο) ή αποδεικτικό κυριότητας του καταστήματος.

5. Πιστοποιητικό Πυροπροστασίας από την Πυροσβεστική Υπηρεσία μόνο στην περίπτωση που το πιστοποιητικό πυροπροστασίας του  παλαιού κύριου του καταστήματος έχει λήξει.

6.  Φωτ/φο δήλωσης έναρξης επιτηδεύματος από την εφορία (επικυρωμένο), μετά την κατάθεση του φακέλου.

7. Φωτ/φο δελτίου ταυτότητας (επικυρωμένο) και φωτ/φα της1ης και της σελίδας λήξεως του βιβλιαρίου υγείας (επικυρωμένα). (Το βιβλιάριο Υγείας εκδίδεται από τη Δ/νση Δημ. Υγιεινής), Για χορήγηση άδειας κατ/τος σε αλλοδαπούς επικυρωμένο φωτοαντίγραφο άδειας διαμονής η οποία να βρίσκεται σε
ισχύ την ημέρα της κατάθεσης δικαιολογητικών.

i.     Για εταιρείες Ο.Ε. & Ε.Ε. στοιχεία όλων των εταίρων (φωτ/φα ταυτότητας, βιβλιαρίου υγείας).

Για εταιρείες Α.Ε. και Ε.Π.Ε., στοιχεία μετόχων ή εταίρων που εκπροσωπούν την εταιρία, το Φ.Ε.Κ. και πρακτικό του Δ.Σ.,  από το οποίο να προκύπτει ο Υγειον. Υπεύθυνος.

ii. Αντίγραφο καταστατικού εταιρείας (επικυρωμένο).

8. Υπεύθυνη δήλωση του νέου κύριου του καταστήματος περί μη μεταφοράς, επέκτασης, αλλαγής ή ουσιώδους τροποποίησης των υγειονομικών όρων λειτουργίας του καταστήματος.

9. Ιδιωτικό συμφωνητικό μεταξύ του παλαιού και του νέου κύριου του καταστήματος στο οποίο να εμφανίζεται η μεταβίβαση που πραγματοποιείται καθώς επίσης ότι ο παλιός κύριος του καταστήματος λαμβάνει γνώση της συνυπευθυνότητας με το νέο, της τήρησης των διατάξεων που ισχύουν για τη λειτουργία του καταστήματος, από το χρόνο που πραγματοποιείται η μεταβίβαση και μέχρι την αντικατάστασή της.

10. Κατάθεση της πρωτότυπης παλιάς άδειας και μίας φωτοτυπίας της και υπεύθυνη δήλωση Ν. 1599/86 από τον κάτοχό της που να λέει: “Ζητώ την ακύρωση της υπ’ αριθμ. ……………….. αδείας μου, στο τελευταίο στάδιο πριν την αντικατάσταση. Επίσης, δεν έχω κάνει διακοπή στη Δ.Ο.Υ ή έκανα την ….»

11. Αν ο παλαιός κύριος του καταστήματος είναι εταιρεία, Πιστοποιητικό περί μη λύσης αυτής από το Πρωτοδικείο.

12. Για ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗΣ: i) Πριν από κάθε άλλη ενέργειά σας, θα πρέπει να γνωρίζετε ότι ΔΕΝ χορηγείται
άδεια λειτουργίας, κέντρου διασκέδασης, εφόσον ο ενδιαφερόμενος δε διαθέτει ιδιόκτητο ή μισθωμένο χώρο
στάθμευσης αυτοκινήτων σε απόσταση όχι μεγαλύτερη των εκατό (100) μέτρων σε ευθεία γραμμή από το κατ/μα για την εξυπηρέτηση των πελατών αυτού. Η αναλογία των θέσεων στάθμευσης σε σχέση με τον αριθμό των καθισμάτων απαιτείται να είναι ένα προς έξι καθίσματα. Ο ενδιαφερόμενος πρέπει να προσκομίζει και έγγραφο (τίτλο κυριότητας ή μισθωτήριο συμβόλαιο) από το οποίο προκύπτει η ύπαρξη του παραπάνω χώρου καθώς και σχεδιάγραμμα μηχανικού στο οποίο εμφαίνεται ο αριθμός των θέσεων στάθμευσης. Π.Δ. 257/10.8.2001 παρ. 5 ΦΕΚ 184 τ.Α΄

ιι)Φύλλο υγειονομικού ελέγχου θορύβου από Δ/νση Υγιεινής – Βεβαίωση Α.Ε.Π.Ι.

13. Για καταστήματα του Π.Δ. 180/79 Μπαρ – Σνακ Μπαρ – Κέντρα Διασκέδασης – Καφενεία – Καφετέριες –
Αναψυκτήρια – Πιτσαρίες – Αίθουσες Διενέργειας Τυχερών Παιγνίων – Μικτά Κατ/τα – Εστιατόρια – Ταβέρνες –
Ψητοπωλεία – Οβελιστήρια – Καταστήματα με χρήση τραπεζοκαθισμάτων: Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 με το εξής περιεχόμενο: «Ο/Η κάτωθι υπογράφων/ουσα…… δεν έχω καταδικαστεί τελεσίδικα για κανένα από τα αδικήματα που αναφέρονται στις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 2 του πδ 180/1979, όπως αυτό ισχύει.»

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

1.  ΟΣΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΠΡΟΣΚΟΜΙΖΟΝΤΑΙ ΣΕ ΦΩΤΟΤΥΠΙΕΣ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΕΠΙΚΥΡΩΜΕΝΑ.

2.  ολεσ οι υπευθυνεσ δηλωσεισ να εχουν το γνησιο της υπογραφησ.

3. ΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟΝ ΝΑ ΣΥ-
ΜΠΛΗΡΩΘΟΥΝ ΜΕ ΑΛΛΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΘΑ ΚΡΙΘΟΥΝ ΩΣ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΑΣ.

4. ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ (θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής) σε περίπτωση που δεν καταθέσει τα δικαιολο-
γητικά ο ενδιαφερόμενος στον οποίο θα εκδοθεί η άδεια.

5. για καταστηματα που βρισκονται σε περιοχεσ οπου υπαρχουν καθορισμενεσ χρησεισ και ποσοστα όπως στις
αγορεσ βατικιωτη (αθωνοσ) – μπεζεστενι – βλαλη, στις περιοχεσ τησ αριστοτελουσ και της ανω πολησ ή
βρισκονται σε διατηρητεα κτιρια, να γινεται συνεννοηση με την υπηρεσια μας και προσκομιση εφοσον
κρινεται αυτό απαραιτητο, εγγραφων συναινεσησ από την αρμοδια υπηρεσια του υμαθ ή ΥΠ.ΠΟ.

6.Με βάση την ισχύουσα Πολεοδομική Νομοθεσία και σύμφωνα με την Υγειονομική Διάταξη Υ1/Γ.Π./οικ.94643/07 (ΦΕΚ 1384/3-8-2007 τ.β.) καθίσταται υποχρεωτική η ύπαρξη αποχωρητηρίων για ΑΜΕΑ καθώς και η πρόβλεψη άλλων διευκολύνσεων για τα άτομα αυτά, σε όλα τα νέα καταστήματα Υγειονομικού ενδιαφέροντος ιδιαίτερα των άρθρων  37,38,39,40,41 που εξυπηρετούν καθισμένους πελάτες και τα οποία διαθέτουν κλειστή αίθουσα ή/και υπαίθριο χώρο  ανάπτυξης τραπεζοκαθισμάτων συνολικού εμβαδού μεγαλύτερου των εκατό (100) τ.μ. Η υποχρέωση για την πρόβλεψη  αποχωρητηρίων για ΑΜΕΑ ισχύει και για τα καταστήματα του άρθρου 44 (Υπεραγορές Τροφίμων) Τα καταστήματα που ήδη λειτουργούν πρέπει υποχρεωτικά εντός ενός (1) έτους να προσαρμοστούν στο ισχύον θεσμικό καθεστώς (της κατασκευής δηλ. .αποχωρητηρίου για ΑΜΕΑ).