Έγκριση Άδειας λειτουργίας Κ.Υ.Ε. (Υγειονομικού)

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΜΕΤΑ ΤΗ ΛΗΨΗ ΤΗΣ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗΣ ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗΣ.

 

1. Αίτηση ενδιαφερομένου  με πλήρη στοιχεία ταυτότητας.

2. Παράβολο 185€ στον οικείο Δήμο 

3. Γραμ. είσπραξης 88 € υπέρ της οικείας Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης με καταβολή του στην Τράπεζα Πειραιώς

4. Από τη Πολεοδομία : Ατίγραφο οικοδομικής άδειας και  τοπογραφικό σχεδιάγραμμα 

5. Σχεδιαγράμματα κάτοψης και καθέτου τομής σε τρία (3) αντίτυπα (με πρωτότυπη σφραγίδα και υπογραφή), υπογεγραμμένα από διπλωματούχο μηχανικό ή υπομηχανικό ή εργοδηγό ή σχεδιαστή, από τα οποία να προκύπτει ότι ο χώρος είναι κύριας χρήσης προοριζόμενος για ΚΥΕ, σε κλίμακα που θα αναφέρεται ρητά επί του σχεδίου και στα οποία θα απεικονίζονται και θα αναγράφονται:

i. Οι χώροι του υπό ίδρυση καταστήματος και οι ακριβείς διαστάσεις τους (μήκος – πλάτος – ύψος) και ο προορισμός του κάθε χώρου (κυρίως αίθουσα, παρασκευαστήριο, λάντσα κλπ.)

ii. Το αποχωρητήριο για τα ΑΜΕΑ, σε όλα τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος που εξυπηρετούν καθισμένους πελάτες και τα οποία διαθέτουν κλειστή αίθουσα ή/και υπαίθριο χώρο ανάπτυξης τραπεζοκαθισμάτων συνολικού εμβαδού μεγαλύτερου των 100 τ.μ.

iii. Οι τυχόν υπαίθριοι χώροι (πεζοδρόμιο – πεζόδρομος) για την ανάπτυξη των τραπεζοκαθισμάτων. (Εφόσον ο χώρος για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων είναι προκήπιο, αυτό να αναγράφεται επάνω στο σχεδιάγραμμα).

iv.  Τα στοιχεία του εκμεταλλευτή του καταστήματος (που αιτείται την άδεια), την Δ/νση του καταστήματος και τον χαρακτηρισμό  αυτού (π.χ. Αναψυκτήριο).

v.Τα σχεδ/τα κατά προτίμηση θα συντάσσονται επί ενιαίου φύλλου με ξεχωριστές κατόψεις κάθε επιπέδου (ισόγειο, εσωτερικός εξώστης, υπόγειο, όροφος). Εφόσον υπάρχει εσωτερικός εξώστης (πατάρι) θα αναφέρεται το εμβαδόν και το ύψος αυτού από το δάπεδο και την κορυφή, ανεξάρτητα από τα αν θα χρησιμοποιηθεί ή όχι.

vi.  Για τις επιχειρήσεις που εξυπηρετούν καθήμενους πελάτες όπως εστιατόρια, ταβέρνες, ζαχ/στεία κλπ. (πλην των αμιγών  ΜΠΑΡ,  των παραδοσιακών ΚΑΦΕΝΕΙΩΝ και ΚΕΝΤΡΩΝ Δ/ΣΗΣ που εξαιρούνται) να προσδιορίζεται στα σχε/τα ο προβλεπόμενος για τους μη καπνίζοντες χώρος, τουλάχιστον 50%, στην αίθουσα πελατών. Σχετ: 1. Η υπ’ αριθμ.  Υ1 /ΓΠ/οικ. 76017/2002 Υγειον/κή Δ/ξη 2. Η υπ’ αρ.Υ1/ΓΠ/οικ. 88852/2002 εγκ/λιος του Υπουργ. Υγείας –Πρόνοιας.

vii.Για Μικτά Κατ/τα με προσφορά υπηρεσιών διαδικτύου προσδιορισμός του χώρου και του αριθμού των Η/Υ.

viii.Για ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ  και μικτά καταστήματα τροφίμων, θα σημειώνονται και οι νοητώς χωρισμένοι χώροι που προορίζονται για την εγκατάσταση κάθε τμήματος. Για ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΑ – Αποθήκες Τροφίμων χονδρικού εμπορίου θα σημειώνονται και οι νοητώς καθορισμένοι χώροι τοποθέτησης ειδών καθαρισμού – εντομοκτόνων και άλλων, άσχετων με τα τρόφιμα, επιτρεπομένων ειδών.

6. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 αδειούχου ηλεκτρολόγου εγκατάστασης θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής  του από το οικείο επαγγελματικό Σωματείο

7. Πιστοποιητικό Πυροπροστασίας από την Πυροσβεστική Υπηρεσία

8. Φωτ/φο δήλωσης έναρξης επιτηδεύματος από την εφορία (επικυρωμένο).

i.     Για εταιρείες Ο.Ε. & Ε.Ε. στοιχεία όλων των εταίρων (επικυρωμένα φωτ/φα ταυτότητας, βιβλιαρίου υγείας).

Για εταιρείες Α.Ε. και Ε.Π.Ε., στοιχεία μετόχων ή εταίρων που εκπροσωπούν την εταιρία (όλα τα μέλη του Δ.Σ στις Α.Ε.), το Φ.Ε.Κ. και πρακτικό του Δ.Σ.,  από το οποίο να προκύπτει ο Υγειον. Υπεύθυνος. Αν Υγ. Υπευθ. έχει ορισθεί τρίτο πρόσωπο, αντίγραφο της πρόσληψής του.

ii. Αντίγραφο καταστατικού εταιρείας (επικυρωμένο).

11. Κατάθεση πρωτότυπης παλιάς άδειας και μίας φωτοτυπίας της και υπεύθυνη δήλωση Ν. 1599/86 από τον κάτοχό της που να λέει: “Ζητώ την ακύρωση της υπ’ αριθμ. ……………….. αδείας μου. (Για εταιρίες να προσκομίζεται και διαλυτικό τους).
Σε περίπτωση αδυναμίας για αντικειμενικούς λόγους προσκόμισής της, να βεβαιώνεται από τον ιδιοκτήτη του καταστήματος το όνομα στο οποίο εκδόθηκε η προηγούμενη άδεια.

12. Για καταστήματα Κρεοπωλεία και Κομμωτήρια απαιτείται άδεια ασκήσεως επαγγέλματος (επικυρωμένο αντίγραφο).

13. Για ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗΣ: i) Πριν από κάθε άλλη ενέργειά σας, θα πρέπει να γνωρίζετε ότι ΔΕΝ χορηγείται άδεια λειτουργίας, κέντρου διασκέδασης, εφόσον ο ενδιαφερόμενος δε διαθέτει ιδιόκτητο ή μισθωμένο χώρο στάθμευσης αυτοκινήτων σε απόσταση όχι μεγαλύτερη των εκατό (100)  μέτρων σε ευθεία γραμμή από το κατ/μα για την εξυπηρέτηση των πελατών αυτού. Η αναλογία των θέσεων στάθμευσης σε σχέση με τον αριθμό των καθισμάτων απαιτείται να είναι ένα προς έξι καθίσματα. Ο ενδιαφερόμενος πρέπει να προσκομίζει και έγγραφο (τίτλο κυριότητας ή μισθωτήριο συμβόλαιο) από το οποίο προκύπτει η ύπαρξη του παραπάνω χώρου καθώς και σχεδιάγραμμα μηχανικού στο οποίο εμφαίνεται ο αριθμός των θέσεων στάθμευσης. Π.Δ. 257/10.8.2001 παρ. 5 ΦΕΚ 184 τ.Α΄

ιι)Φύλλο υγειονομικού ελέγχου θορύβου από Δ/νση Υγιεινής – Βεβαίωση Α.Ε.Π.Ι.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

1. Σύμφωνα με το αρ. 3 του Π.Δ. 180/79, όπως ισχύει σήμερα, η Δημοτική Αρχή δύναται να αρνείται τη χορήγηση άδειας λειτουργίας κέντρων διασκέδασης, μπαρ, καφενείων, καφετεριών, αναψυκτηρίων, πιτσαριών, σνακ μπαρ, αιθουσών διενέργειας τεχνικών παιγνίων και γενικά καταστημάτων στα οποία προσφέρονται κυρίως οινοπνευματώδη ποτά, για άμεση εντός αυτών κατανάλωση, εφόσον το κατάστημα βρίσκεται σε απόσταση μικρότερη των 50 μέτρων, κατευθείαν γραμμή μετρούμενη, από ναούς, σχολεία, κλινικές, νοσοκομεία, φροντιστήρια, στρατώνες, εργοστάσια, παιδικούς σταθμούς, νηπιαγωγεία, ορφανοτροφεία, βιβλιοθήκες, ωδεία, αθλητικούς χώρους και διάφορες άλλες σχολές.

2. ΟΣΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΠΡΟΣΚΟΜΙΖΟΝΤΑΙ ΣΕ ΦΩΤΟΤΥΠΙΕΣ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΕΠΙΚΥΡΩΜΕΝΑ.

3. ΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟΝ ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΟΥΝ ΜΕ ΑΛΛΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΘΑ ΚΡΙΘΟΥΝ ΩΣ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΑΣ.

4. ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ (θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής) σε περίπτωση που δεν καταθέσει τα δικαιολογητικά ο ενδιαφερόμενος στον οποίο θα εκδοθεί η άδεια.

5. ΣΑΣ ΕΠΙΣΗΜΑΙΝΟΥΜΕ ΟΤΙ ΧΩΡΙΣ ΑΔΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΕΙ ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ.

 

 

ΠΡΟΣΟΧΗ:

Με βάση την ισχύουσα Πολεοδομική Νομοθεσία και σύμφωνα με την Υγειονομική Διάταξη καθίσταται υποχρεωτική η ύπαρξη αποχωρητηρίων για ΑΜΕΑ καθώς και η πρόβλεψη άλλων διευκολύνσεων για τα άτομα αυτά, σε όλα τα νέα καταστήματα Υγειονομικού ενδιαφέροντος ιδιαίτερα αυτών που εξυπηρετούν καθισμένους πελάτες και τα οποία διαθέτουν κλειστή αίθουσα ή/και υπαίθριο χώρο ανάπτυξης τραπεζοκαθισμάτων συνολικού εμβαδού μεγαλύτερου των εκατό (100) τ.μ..

Λαμβάνοντας όμως υπόψη το αρ. 26 παρ. 1 & 4 του Ν.4067/12 (Ν.Ο.Κ)  τα κτίρια που χτίστηκαν πριν απο την έναρξη ισχύος αυτού θα  πρέπει να ολοκληρώσουν τις απαραίτητες διαμορφώσεις για τους χώρους υγιεινής των ΑΜΕΑ εντός της τιθέμενης προθεσμίας, ήτοι ως το έτος 2020

Η υποχρέωση για την πρόβλεψη αποχωρητηρίων για ΑΜΕΑ ισχύει και για τα καταστήματα του άρθρου 44 (Υπεραγορές Τροφίμων)